Iranian Agriculture News Agency

مدیر امور اراضی استان گفت: طرح کاداستر اراضـی کشاورزی در سطح 30 هزار هکتار از اراضی استان در حال انجام است.

اجرای طرح کاداستر در سطح 30 هزار هکتار از اراضی استان ایلام

به گزارش خبرنگار ایانا در استان ایلام، یاسین علی حسـینی بیان کرد: هدف از اجرای این طرح تهیه اطلاعات مکانی، پایش، تثبیت و سند دار کردن اراضی کشاورزی با استفاده از مجموعه ای از اطلاعات و داده ها به منظور اعمال مدیریت علمی وفنی و نظارت بر اراضـی کشاورزی است که با اجرای کامل طرح کاداستر مشـخصات و بنچاق اراضی زراعی مشخص می‌شود و گام مهمی در راستای مبارزه با زمین خواری برداشته می شود.

وی خـاطر نشان کرد: در سال 97 دو فقره قرارداد با شـرکت های برنده مناقصه در سـطح هرکدام پانزده هزار هکتار جمعاً 30 هزار هکتار منعقد شده است که برداشت های مکانی ، پرونده خوانی پلاکهای مورد عمل و اطلاعات توصیفی آنان انجام شده است و همچنین فایل ژئو دیتا بیس آنها توسط مهندسین مشاور تحویل سازمان نقشه برداری جهت نظارت داده شـده است که به محض تایید اطلاعات توصـیفی نقشه پلاکهای مورد عمل، پس از وصول دریافت حقوق دولت برابر شـیوه نامه مالی رفع تداخلات، جهت صدور اسناد مالکیت کشاورزان به اداره ثبت اسناد واملاک ارسال خواهد شد.

ایشان اضافه کرد: اقدامات انجام شده در راسـتای کاداستراراضـی کشاورزی در سال 98 نسـبت به سال 97 پیشـرفت فیزیکی خوبی داشـته است و در صورت تحقق اهداف در سال 98 وتامین اعتبار لازم در سال آتی، پیش بینی می شود قرارداد کاداستر درسطح پنجاه هزار هکتار دیگر درسطح استان منعقد شود.

مدیر امور اراضـی اسـتان بیان کرد: همزمان با اجرای طرح کاداستر اراضی، مساحت 10400 هکتار به عنوان اراضـی دارای تداخل در کمیسـیون رفع تداخلات مطرح وبه تاییـد کمیسـیون رفع تداخلات اسـتان رسـیده و جهت جانمایی در سامانه ثبت اسـناد واملاک و همچنین اصـلاح سوابق ومدارک واسـناد به ادارات منابع طبیعی وثبت اسـناد واملاک اسـتان ارسال شـده است. همچنین در سالجاری قرارداد رفع تداخلات در سـطح 20 هزار هکتار در سـطح اسـتان منعقد شده است که شرکت مذکور با اسـتفاده از عکسهای هوایی 4 پلاک در دست اقـدام دارد که تا پایان بهمن ماه 98 تحویل کمیسیون رفع تداخلات استان جهت تایید نهایی خواهد شد.

علی حسـینی در پایـان گفت: در سال 98 حدود 20 پلاک جهت رفع تـداخل در دست بررسـی واقدام می باشد که بایستی برابر شـیوه نامه اصـلاحی رفع تداخلات اقدام صورت پذیرد با توجه به نیاز به تفسـیر عکس های دهه 40- 50-60 پرونده ها در دست اقدام می باشد .که با توجه به هماهنگی بعمل آمده با دفتر مهندسی وحـدنگاری سازمان امور اراضـی کشور تا پایان سالجاری عکسـهای مـذکور تحویل داده خواهـد شد که به محض وصول عکسـها اقدامات چشـمگیری در حوزه رفع تداخلات انجام خواهد شد.

 

انتهای پیام

دیدگاه تان را بنویسید