Iranian Agriculture News Agency

رییس سازمان جهادکشاورزی ایلام:

رییس سازمان جهادکشاورزی ایلام از ایجاد بانک اطلاعات نمونه های بخش کشاورزی در استان خبر داد.

بانک اطلاعات نمونه های بخش کشاورزی در ایلام ایجاد شود

به گزارش خبرنگار ایانا در استان ایلام؛ آذرنوش عموزاده در کمیته برنامه ریزی شناسایی نمونه های بخش کشاورز اظهار داشت: شناسایی وانتخاب و معرفی نمونه های بخش کشاورزی استان باید توسط معاونت ها ومدیریت بخش های تخصصی سازمان جهادکشاورزی، الگو سازی واز ظرفیت تولید کنندگان نمونه به نفع تولید و در جهت بهره وری در مزرعه استفاده شده و نمونه های ملی واستانی به کانون یادگیری بخش کشاورزی مبدل گردند.

وی افزود: ایجاد بانک اطلاعات نمونه های بخش کشاورزی استان از سه دهه گذشته تا کنون جهت هم اندیشی وهم افزایی وافزایش بهره وری وایجاد الگوی جدید تولید و ارایه راهکارهای عملی در بخش کشاورزی، در راستای سیاستهای بخش کشاورزی می تواند استعدادهاو ظرفیت های بخش کشاورزی را شکوفا و دگرگون نماید.

رییس سازمان جهادکشاورزی ایلام گفت: نمونه های استانی باید با انتخاب خبره ترین فرد سازمان انتخاب وسعی در انتخاب و ایجاد نمونه ی ملی توسط مدیریت های تخصصی باشیم تا خروجی آن ،معرفی نمونه ی ملی باشد و سپس فرد نمونه، بعنوان الگوی جامعه کشاورزی کشور قرار گیرد.

عمو زاده در پایان خواستار تشکیل کمیته های تخصصی وفنی در معاونت ها ومدیریت ها جهت شناسایی نمونه های بخش کشاورزی شد.

 

انتهای پیام

دیدگاه تان را بنویسید