Iranian Agriculture News Agency

بانک مرکزی:

ایانا- اقتصاد: محاسبات مقدماتی و اولیه اداره حساب های اقتصادی این بانک، تولید ناخالص داخلی کشور به قیمت پایه و (به قیمت های ثابت سال 1390) در سه ماهه اول سال 1397 به 1676.7 هزار میلیارد ریال رسید که نسبت به رقم مشابه سال قبل به میزان 1.8 درصد افزایش یافته است.

رشد اقتصادی کشور در بهار 1397 به 1.8 درصد رسید

رشد اقتصادی کشور (به قیمت های ثابت سال 1390) بر اساس اعلام بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، در سه ماهه اول سال 1397 به عدد 1.8 درصد رسید.

به گزارش ایانا به نقل از بانک مرکزی، بر اساس محاسبات مقدماتی و اولیه اداره حساب های اقتصادی این بانک، تولید ناخالص داخلی کشور به قیمت پایه و (به قیمت های ثابت سال 1390) در سه ماهه اول سال 1397 به 1676.7 هزار میلیارد ریال رسید که نسبت به رقم مشابه سال قبل به میزان 1.8 درصد افزایش یافته است.

بر اساس محاسبات اولیه و مقدماتی، تولید ناخالص داخلی کشور در سه ماهه اول سال 1397) به قیمت‌های ثابت سال 1390 (به 1676.7 هزار میلیارد ریال رسیده است که در مقایسه با رقم دوره مشابه سال قبل (1647.7 هزار میلیارد ریال)، 1.8 درصد افزایش یافته است. لازم به یادآوری است که تولید ناخالص داخلی در سه ماهه اول سال 1396 نسبت به دوره مشابه سال قبل ، معادل 4.6 درصد افزایش یافته بود.

حسب روال معمول، آخرین داده‌ها و اطلاعات مورد نیاز جهت محاسبه رشد اقتصادی از منابع آمار رسمی مربوطه از قبیل وزارت جهاد کشاورزی، وزارت نفت، طرح آماری کارگاه‌های بزرگ صنعتی و طرح آماری فعالیت‌های بخش ساختمان (اداره آمار اقتصادی بانک مرکزی)، وزارت صنعت، معدن و تجارت و وزارت نیرو دریافت شده است. همچنین در گروه خدمات نیز متناسب با هر یک از فعالیت‌ها، از منابع آماری و شاخصهای قیمت مرتبط با موضوع استفاده شده است.

بررسی سهم فعالیت‌های مختلف اقتصادی در افزایش تولید ناخالص داخلی نشان می‌دهد که در فصل اول سال1397  ارزش افزوده فعالیت‌های نفت، حمل‌ونقل، انبارداری و ارتباطات، برق، گاز و آب و خدمات مستغلات و خدمات حرفه‌ای و تخصصی به ترتیب با سهمی معادل 1.2 ، 0.5 ، 0.1 و 0.1 واحد درصد از رشد اقتصادی، نقش مؤثری در افزایش روند رشد تولید ناخالص داخلی ایفا کرده‌اند. در مقابل ارزش افزوده فعالیت‌های صنعت و بازرگانی، رستوران و هتلداری با سهمی معادل 0.2- و 0.1- واحد درصد از رشد اقتصادی، نقش کاهندهای در تولید ناخالص داخلی طی دوره زمانی مورد نظرداشته‌اند.

آمار و اطلاعات مقدماتی دریافت شده از وزارت جهاد کشاورزی نشان می‌دهد که برآورد مقادیر تولید محصولات زراعی، باغی و دامی در سال 1397 نسبت به سال قبل به ترتیب از رشدی معادل 2.1 ، 3.6 و 5 درصد برخوردار بوده است. بر این اساس در سه ماهه اول سال 1397 و بر مبنای محاسبات فصلی، ارزش افزوده گروه کشاورزی (به قیمت های ثابت سال 1390)،نسبت به دوره مشابه سال قبل 0.3 درصد افزایش یافته است.

بر اساس محاسبات اولیه، ارزش افزوده گروه نفت در سه ماهه اول سال 1397 به قیمت های ثابت سال 1390 به میزان 401.1 هزار میلیارد ریال برآورد شد که گویای 5.2 درصد رشد نسبت به دوره مشابه سال قبل است. نتایج حاصل از محاسبات اولیه در این زمینه نشان دهنده آن است که افزایش نرخ رشد ارزش افزوده این گروه، به طور عمده ناشی از افزایش صادرات نفت خام، تولید میعانات گازی و نیز افزایش تولید و صادرات گاز طبیعی نسبت به دوره مشابه سال قبل بوده است.

در بخش صنعت، شاخص تولید کارگاههای بزرگ صنعتی (که حدود 70 درصد ارزش افزوده بخش صنعت را پوشش می‌دهد) در سه ماهه اول سال 1397 نسبت به دوره مشابه سال قبل 0.5 درصد کاهش یافته است. شایان ذکراست است که از مجموع 24 رشته فعالیت عمده صنعتی در سه ماهه اول سال 1397 ،یازده رشته فعالیت صنعتی با ضریب اهمیت (49 درصدی) دارای رشد مثبت بوده است. همچنین بیشترین سهم از افزایش شاخص تولید کارگاه‌های بزرگ صنعتی (در سه ماهه اول سال 1397) به ترتیب مربوط به فعالیت تولید صنایع فلزات اساسی، صنایع تولید وسایل نقلیه موتوری تریلر، نیم تریلر و صنایع تولید موادغذائی بوده است.

در بخش ساختمان، ارزش سرمایهگذاری بخش خصوصی در ساختمان مناطق شهری به قیمت‌های جاری طی فصل اول سال 1397 نسبت به دوره مشابه سال قبل 18.9 درصد افزایش یافته است. با اعمال شاخص‌های قیمت متناظر و تعدیل رقم مذکور، نرخ رشد ارزش افزوده ساختمان بخش خصوصی به قیمت‌های ثابت سال 1390 معادل 2- درصد برآورد شده است. در نهایت با احتساب رقم فوق و نیز با در نظر گرفتن ارزش افزوده ساختمان دولتی، نرخ رشد بخش ساختمان به قیمت‌های ثابت سال 1390 معادل 0.1 درصد برآورد می‌شود.

نگاهی به ارقام اجزای هزینه نهایی (طرف تقاضای اقتصاد) در فصل اول سال 1397 به قیمتهای ثابت سال 1390 نیز نشان می‌دهد که اقلام مصرف خصوصی، مصرف دولتی، تشکیل سرمایه ثابت ناخالص، صادرات و واردات کالاها و خدمات به ترتیب از نرخ رشدی معادل 0.30، 3.9- ، 0.8 ، 10- و 3.2 درصد برخوردار بوده‌اند.

رقم کل تشکیل سرمایه ثابت ناخالص در سه ماهه اول سال 1397 نسبت به دوره مشابه سال قبل 0.8 درصد کاهش یافته است. نرخ رشد تشکیل سرمایه ثابت ناخالص بخشهای ماشین‌آلات و ساختمان نیز به ترتیب 5.2- و 1.9 درصد است. کاهش واردات کالاهای سرمایه‌ای و کاهش تولیدات کالاهای سرمایه‌ای در داخل کشور علت کاهش تشکیل سرمایه در بخش ماشین آلات بوده است. همچنین با وجود افزایش هزینه‌های عمرانی دولت در قالب اعتبارات تملک دارایی‌های سرمایه‌ای، به دلیل کاهش فعالیت‌های ساختمانی در بخش خصوصی، کل تشکیل سرمایه بخش ساختمان صرفاً 1.9 درصد افزایش یافته است.

بر اساس محاسبات صورت گرفته، صادرات کالاها و خدمات به قیمت‌های جاری طی سه ماهه اول سال 1397 معادل 81.3 درصد افزایش یافته است. با توجه به شاخص بهای کالای صادراتی در بازه زمانی مذکور، رشد صادرات کالاها و خدمات به قیمت‌های ثابت سال 1390 معادل 10 درصد بوده است. همچنین لازم به ذکر است که طی سه ماهه اول سال 1397، رشد ارزش دلاری واردات کالاها و خدمات به ترتیب معادل 0.4 و 8.4 درصد است. همچنین با توجه به تغییرات نرخ ارز و سطح عمومی قیمت کالاهای وارداتی، واردات کالاها و خدمات به قیمت‌های جاری و ثابت سال 1390 به ترتیب معادل 45.4و 3.2 درصد افزایش یافته است.

لازم به یادآوری است که در فصل اول سال 1397 تفاوت نرخ رشد تولید ناخالص داخلی به قیمت پایه (8.1 درصد) و هزینه ناخالص داخلی به قیمت بازار (2.5 درصد) به دلیل افزایش خالص مالیات بر تولید و واردات (مالیات منهای یارانه) حاصل شده است.

بدیهی است که عمده‌ترین منابع آماری به منظور محاسبه اقلام هزینه ناخالص داخلی را اقلام پایه آماری نظیر طرح آماری بودجه خانوار در مناطق شهری ایران (اداره آمار اقتصادی بانک مرکزی)، پرداختی‌های خزانه‌داری کل کشور (وزارت امور اقتصادی و دارایی)، آمار صادرات و واردات گمرک جمهوری اسلامی ایران و آمار تراز پرداخت‌های خارجی کشور (بانک مرکزی) تشکیل می‌دهند.

در خاتمه خاطر نشان می‌سازد، ارقام حساب‌های ملی سه ماهه اول سال 1397 بر اساس برآوردهای اولیه حاصل از محاسبات فصلی تنظیم شده و در معرض تجدید نظر قرار دارد.

انتهای پیام

دیدگاه تان را بنویسید