Iranian Agriculture News Agency

مدیر جهادکشاورزی شهرستان دره‌شهر:

مدیر جهادکشاورزی شهرستان دره‌شهر گفت: عملیـات کـاشت پـاییزه غلات گنـدم و جو از سـطح ١٠۵٠٠ ھکتـار از اراضـی مسـتعد و حاصـلخیز کشاورزی این شھرسـتان آغاز شـده است.

کشت پاییزه غلات به صورت کاملا مکانیزه انجام می‌شود

طیار فیلی در گفت‌وگو با خبرنگار ایانا افزود: از میزان کاشت غلات پاییزه این شهرستان، گنـدم آبی ٣٠٠٠ ھکتار، گندم دیم ۶۵٠٠ ھکتار و جو دیم ١٠٠٠ ھکتار را به خود اختصاص داده است.

فیلی اظهار کرد: در سـال زراعی جـاری روشـھای کـاشت غلات پـاییزه بصورت مکانیزه با اسـتفاده از دسـتگاه‌ھای کارنـده عمیق کار دیم و خطی کار آبی و نیمه مکانیزه با اسـتفاده از سایر ادوات دنباله بند ماشـین آلات کشاورزی انجام می‌شود.

وی مزایـای روش کاشت مکانیزه کامل را در مقایسه با کشت سـنتی تراکم مناسب بـذر، عمق مناسب کشت، اسـتفاده ھمزمـان از نھاده‌ھای کشاورزی کود شـمیایی و بـذر، افزایش عملکرد تولیـد در واحـد سـطح، کاھش ھزینه‌ھای تولیـد، ذخیره‌سـازی منـاسب آب کشـاورزی عنـوان و گفت: بیش از ١۴٠٠ تُن بذرگنـدم در ارقـام مختلف از نوع سـیروان، کریـم، چمران، زاگرس، شبرنــگ و ســیوند در بیـن کشــاورزان و بھره‌برداران غلات کاراین شھرسـتان توزیع شده است.

مـدیر جھادکشاورزی شھرسـتان دره‌شـھر بیان کرد: برای کاشت غلات پاییزه خـدمات قابل توجھی به کشاورزان گنـدم کار این شھرسـتان از جمله کـالیبره کردن و آماده‌سازی ماشـین آلات کارنده و مکانیزه ویژه کاشت، اسـتفاده از دسـتگاھ‌ھای چند منظوره، برگزاری کلاسھای آموزشـی و ترویجی، تھیه بذور اصلاح شده، تھیه کودھای شـیمیایی فسفاته و ازته، ارائه و انتقال دانش فنی و توصیه‌ھای کارشناسی مروجان کشاورزی و انتخاب زمان مناسب کاشت ارائه شده است.

وی خـاطرنشـان کرد: کـاشت گنـدم از نیمه دوم آبـان مـاه آغـاز و تا نیمه اول آذر ادامه دارد و در سال زراعی جاری 6000نفر بھره‌بردار کشاورز در کاشت غلات پاییزه فعالیت دارند.

شھرستان دره شھر ١۶٠٠٠ھکتار اراضی کشاورزی آبی و دیم قابل کشت دارد.

انتهای پیام

دیدگاه تان را بنویسید