Iranian Agriculture News Agency

مدیر جهاد کشاورزی شهرستان بدره گفت: عملیات کاشت غلات پاییزه در سطح ٨٠٠٠ ھکتار از مزارع آبی و دیم این شھرسـتان آغاز شده است.

آغاز کاشت محصولات پائیزه در شهرستان بدره

حسن زینی‌وند در گفت‌و گو با خبرنگار ایانا ادامه داد: پیش بینی می‌شود از این میزان کاشت محصول امسال ۵٠٠ھکتار گندم آبی ، ٢۵٠٠ ھکتار گندم دیم و ۴۵٠٠ ھکتار جودیم و ۵٠٠ ھکتار به کشت حبوبات اختصاص یابد.

مدیر جهادکشاورزی شهرستان بدره افزود: عمده ارقام اسـتفاده شده گندم شامل کریم ، چمران ،زاگرس ، آفتاب می باشدکه ازشـرکتھای فراوری بذر استان تھیه و توزیع شده است.

وی خـاطرنشـان کرد: برای کـاشت غلات پـاییزه خـدمات قابـل توجھی شامل برگزاری کلاسھای آموزشـی ترویجی، تھیـه بـذور اصلاح شـده، تھیه کودھای شـیمیایی ،کالیبراسیون وآماده سازی دستگاه‌ھای کارنده، ارائه وانتقال دانش فنی وتوصیه‌ھای کارشناسی توسط کارشناسان مروج پھنه به کشاورزان ھدف ارائه شده است.

زینی وند در پایان گفت:کاشت غلات از ابتدای آبان ماه آغاز شده و تا نیمه آذر ماه ادامه دارد.

انتهای پیام

دیدگاه تان را بنویسید