Iranian Agriculture News Agency

مدیر جهاد کشاورزی شهرستان اعلام کرد:

مدیر جهاد کشاورزی شهرستان دره‌شهر گفت: عملیات کاشت دانه روغنی کلزا درسطح ٣۵٠ ھکتار از اراضی حاصلخیز کشاورزی شهرستان آغاز شد.

آغاز کشت دانه روغنی کلزا در  دره‌شھر

به گزارش خبرنگار ایانا در ایلام، طیار فیلی گفت: برای کشت محصول کلزا در اراضـی کشاورزی تا کنون با ١۴۵ نفربھره بردارعقد قرار داد شـده است و عمـده منـاطق کشت دانه روغنی کلزا روسـتاھای حوزه چمکلان، عباس آباد، فاضل آباد، قلعه تسـمه، ھاشم آباد، اسلام آباد پایین در حوزه دھستان زرین دشت و برخی روستاھای حوزه دھستان ارمو می باشد.

وی بـا بیـان اینکه کشت این محصول به روش کاملاً مکـانیزه و با ۴ دسـتگاه ریز کارنـده به منظور رعایت تراکم کشت و اسـتفاده بھینه از مقدار مصرف بذرانجام می گیرد افزود : خدمات قابل توجھی از جمله تھیه نھاده ھای کشاورزی از قبیل

بـذر، کودھـای شـیمیایی ، سم بوتیزان یـارانه ای ، بھره منـدی از توصـیه ھـای خوب کارشـناسان ومروجان کشاورزی ، مشـاوره فنی و آمـوزش چھره بـه چھره ، برگزاری کلاسھای آموزشـی و ترویجی کشاورزی ، تھیه ماشـین آلات وادوات دنباله بند تمام مکانیزه به کشاورزان کلزا کار این شھرستان ارائه شده است.

فیلی خاطر نشان کرد: با ھـدف تولیـد این محصول تا کنون ١٩٠٠ کیلو گرم بـذر یارانه دار رقم ھایولا ۵٠ بین کشاورزان کلزا کارتوزیع شده است.

مدیر جھاد کشاورزی دره شـھراز کشاورزان خواست با توجه به خشـکسالی ھای پی در پی ، کمبود آب و تغییر شرایط آب و ھـوایی و اقلیمی بایـد بـه سـمت کشت ھـای استراتژیـک بـا آب بری کم حرکت کننـد که یکی از این محصولات دانه ھای روغنی کلزا است.

فیلی اضافه کرد: کشت این محصول از١۵ مھر آغاز و تا ١۵ آبان ماه ادامه دارد.

مدیر جهاد کشاورزی شهرستان دره شهر در پایان گفت: کلزا از گیاھـان دانه روغنی مھم و دارای طیـف به نسـبت وسـیعی از سازگـاری اقلیمی است . روغن کلزا به دلیـل داشـتن اسیدھای چرب اشباع نشده و نداشتن کلسترول از کیفیت تغذیه ای بالایی برخوردار است.

انتهای پیام

دیدگاه تان را بنویسید