Iranian Agriculture News Agency

مدیر کل روستایی و شوراهای استانداری اردبیل

برنامه آسایش و رفاه و امنیت می بایست حاکم بر روستاها باشد تا بدینوسیله بتوانیم زمینه های لازم را برای توسعه و رشد در روستاهایی که از زمین زارعی دیم و ضعیف برخوردار هستند فراهم سازیم.

آسایش و امنیت اقتصادی باید حاکم بر زندگی روستاییان باشد

به گزارش خبرنگار ایانا در استان اردبیل، مدیر کل روستایی  و شوراهای استانداری اردبیل گفت: امروزه توسعه روستایی تا حدودی تابعی از توانمندسازی روستاییان است، زیرا تغییر و تکامل دانش، مهارت و نگرش روستاییان به توسعه روستایی منجر می شود. در این ارتباط، همان طوری که روستاییان از پذیرش روش های جدید و جدیدتر استقبال می کنند، به تبع آن افکارشان نیز متحول می گردد و در نتیجه نگرش جدیدی در آنها نسبت به فعالیت های کشاورزی و سایر فعالیت های اقتصادی در مناطق روستایی ایجاد می شود و با ارتقای ظرفیت های شناختی (آگاهی و دانش) خود، موجبات توسعه پایدار مناطق روستایی را فراهم می سازند.

وی ادامه داد :  زمین های زراعی اکثر زارعین در استان به صورت دیم می باشد که همین مسئله میزان درآمد سرانه خانوارها را به شدت کاهش می دهد و به همین دلیل این عده از زارعین نمی توانند تنها با اتکاء به بخش کشاورزی ارتزاق نمایند .

این مقام مسئول در ادامه سخنان خود افزود: باید با کشاورزی تلفیقی به کمک اقتصاد کشاورزی بشتابیم . صنعت و معدن و تجارت و میراث فرهنگی و صنایع دستی می بایست به کمک تولید کنندگان بشتابند و با تقوویت بنیه مالی آنان زمینه های لازم را برای توانمند کردن قدرت اقتصادی زارعین بکار ببندند .

مدیر کل روستایی استانداری اردبیل افزود: برنامه آسایش و رفاه و امنیت می بایست حاکم بر روستا ها باشد تا بدینوسیله بتوانیم زمینه های لازم را برای توسعه و رشد در روستاهایی که از زمین زارعی دیم و ضعیف برخوردار هستند فراهم سازیم .

انتهای پیام

دیدگاه تان را بنویسید