Iranian Agriculture News Agency

با برنامه‌ریزی و برگزاری همایش‌ها رقم می خورد؛

رئیس موسسه آموزش و ترویج کشاورزی گفت: ما باید سعی کنیم با برنامه‌ریزی و برگزاری همایش‌ها و سمینارها در زمینه کاهش مخاطرات طبیعی ناشی از تغییرات اقلیم بهترین کمک را به کشاورزان ارائه کنیم.

ارائه کمک به کشاورزان در زمینه کاهش مخاطرات طبیعی ناشی از تغییرات اقلیم

علی‌اکبر مویدی رئیس موسسه آموزش و ترویج کشاورزی در هجدهمین رویداد ملی ترویج کشاورزی؛ پیش‌آگاهی در کشاورزی که امروز به صورت مجازی در موسسه آموزش و ترویج کشاورزی برگزار شد، گفت: شاید بیش از 3 دهه است که بحث تغییر اقلیم و مدیریت بحران در سراسر جهان مطرح و یکی از موضوعات اساسی است.

وی با اشاره به این که تغییر اقلیم و  تاثیر آن در حوزه های مختلف آب، انرژی، کشاورزی و ... از اولویت های جدی بسیاری از پژوهشگرها است،  ادامه داد: حوزه آموزش و ترویج کشاورزی ظرفیت های بالایی در بحث مخاطرات، تغییر اقلیم و ... دارد. 

مویدی تصریح کرد: باید تلاش کنیم که شرایط و راهکارهایی را فراهم کنیم که از تمام الگوهایی که همه همکاران و کارشناسان در بحث تغییر اقلیم، مخاطرات، مدیریت بحران و پیش آگاهی مطرح می کنند، استفاده کنیم.

به گفته رئیس موسسه آموزش و ترویج کشاورزی بسیاری از پژوهشکده‌ها مانند پژوهشکده‌های هواشناسی آب و کشاورزی، سازمان مدیریت بحران، سازمان دامپزشکی کشور می‌توانند در زمینه‌ی پیش آگاهی در زمینه تغییرات اقلیم و مدیریت بحران به ما کمک کنند.

وی یادآور شد: ما باید سعی کنیم با برنامه‌ریزی و برگزاری همایش ها و سمینارها در زمینه کاهش مخاطرات طبیعی ناشی از تغییرات اقلیم بهترین کمک را به کشاورزان ارائه کنیم.

 

 

انتهای پیام

دیدگاه تان را بنویسید