Iranian Agriculture News Agency

وزیر جهاد کشاورزی:

وزیر جهاد کشاورزی بر ضرورت ارتباط ساختاری بخش های اجرایی و تحقیقات کشاورزی و تقاضا محور بودن تحقیقات کشاوزی تاکید کرد.

تحقیقات کشاوزی باید تقاضامحور شود

به گزارش ایانا، مهدس محمود حجتی در نشست ادواری با روسای موسسات تحقیقات کشاورزی، شناسایی و بهره گیری از ظرفیت های موجود را برای غلبه بر محدودیت ها و حل مسائل و مشکلات بخش کشاورزی ضروری برشمرد و افزود: تحقیقات کشاورزی با رویکرد آینده نگری و بهره گیری از اختیارات و داشته های خود باید با شرایط و تغییرات زمانی هماهنگ و در مسیر پیشرفت، حرکت کند.

وی با تاکید بر تقاضا محور بودن تحقیقات کشاوزی، تصریح کرد: بخش های اجرایی و تحقیقات کشاورزی باید با هم همکاری و ارتباط ساختاری داشته باشند.

وزیر جهاد کشاورزی تاکید کرد: نتایج تحقیقات کشاورزی باید بر ارتقای بهره وری تولید در بخش کشاورزی اثرگذار و بکارگیری آن برای بهره برداران سودمند باشد.

حجتی، گفت: لازم است شعب شهرستانی برخی موسسات تحقیقاتی به شرکت های دانش بنیان تبدیل شوند.

در ابتدای این نشست که معاونین وزیر جهاد کشاورزی نیز حضور داشتند، دکتر کاظم خاوازی رئیس سازمان تحقیقات، آموزش و تریج کشاورزی، گزارشی از سیاست ها و برنامه ها، وضعیت موجود و راهبردهای این سازمان و موسسات تحقیقاتی وابسته ارائه کرد.

 

انتهای پیام

دیدگاه تان را بنویسید