Iranian Agriculture News Agency

صیادی خبر داد:

معاون رئیس سازمان و مدیر جهادکشاورزی شهرستان ویژه مرند از سمپاشی بیش از 2هزار هکتار از مزارع گندم ، جو و کلزا این شهرستان علیه علفهای هرز خبر داد.

مبارزه با علف‌های هرز در 2هزار هکتار از اراضی گندم ، جو وکلزا شهرستان مرند

 علی صیادی در حاشیه سمپاشی مزارع شهرستان مرند با بیان اینکه عملیات مبارزه شیمیایی با علفهای هرز، از ابتدای فروردین ماه سالجاری تاکنون در 2هزار هکتار از مزارع گندم ، جو و مزارع کلزا شهرستان مرند عملیات سمپاشی انجام شده و همچنان ادامه دارد گفت: علف‌های هرز یکی از عوامل کاهنده عملکرد محصولات کشاورزی و رقیب بسیار مهم و یکی در زراعت گندم و جو وکلزا بوده علاوه بر تغذیه از مواد غذایی خاک، میزبان و رابط مناسبی برای اشاعه آفات و بیماریهای گیاهی نیز می باشند و درصورت عدم کنترل و مبارزه اصولی با آن موجب کاهش محصول می شوندکه باید در راستای کنترل آنها مبارزه مؤثر و به موقع انجام شود.

وی با بیان اینکه علف هرز می تواند در خلوص محصول برداشتی ایجاد مشکل کند و زمان محدودی برای کنترل علفهای هرز در مزارع وجود دارد ادامه داد: کشاورزان قبل از اینکه مرحله دوم ساقه تشکیل شود و گندم به ساقه برسد، فرصت دارند تا با استفاده از سموم انتخابی مزارع خود را سمپاشی کنند که خوشبختانه با پیگیری های انجام شده به اندازه کافی سم اقتصادی در استان وشهرستان موجود است.

معاون رئیس سازمان و مدیر جهادکشاورزی شهرستان ویژه مرند توصیه کرد برای مبارزه آسانتر با علف های هرز مزارع تناوب کشت رعایت و خصوصا تناوب گندم ـ کلزا بهترین روش برای مبارزه با علفهای هرز مزارع می باشد که علاوه بر افزایش عملکرد محصول بعدی کاهش هزینه های سمپاشی را نیز در پی خواهد داشت.

 صیادی در پایان با بیان اینکه کلیه کارشناسان مروج پهنه روستاها هم اکنون در حال بازدید وپایش مزارع گندم ،جو وکلزا در سراسر شهرستان هستند، تصریح کرد: امسال مبارزه با علف های هرز در حفاظت از محصول گندم و ارتقای کمیت و کیفیت محصول تولیدی بسیار تاثیرگذار خواهد بود.

 

 

 

 

 

انتهای پیام

دیدگاه تان را بنویسید