Iranian Agriculture News Agency

جعفروند در گفتگو با ایانا خبر داد:

مدیر شیلات و امور آبزیان سازمان جهادکشاورزی استان آذربایجان شرقی گفت: سونوگرافی ماهیان خاویاری برای تعیین زمان استحصال خاویار در مزرعه پرورش ماهیان خاویاری شهرستان جلفا استان آذربایجان شرقی انجام شد .

فعالیت پنج واحد تولید و پرورش ماهیان خاویاری در آذربایجان شرقی

 قاسم جعفروند در گفتگو با خبرنگار ایانا در استان آذربایجان شرقی، هدف از انجام سونوگرافی را تعیین رسیدگی تخم ماهیان جهت استحصال عنوان کرد و یادآور شد: طرح پرورش ماهیان خاویاری آقای یعقوب شاهدی در قالب پایلوت از سال ١٣٩٣ با تعداد ۴٧۵ قطعه بچه ماهی فیل ماهی ۵٠ گرمی در شهرستان جلفا اجرا شده است .

 وی افزود: در این مزرعه تعداد 70 قطعه ماهی خاویاری ماده با میانگین وزنی 65 تا 70 کیلوگرم  نگهداری می‌شود همچنین لازم به ذکر است که بیش از 400 قطعه ماهی خاویاری به دلیل تلفات جزئی و یا نر بودن از چرخه تولید خاویار حذف و گوشت آن روانه بازار مصرف شده اند.

جعفروند حجم آب استخر را 320 مترمکعب اعلام کرد و افزود: در ماهیان خاویاری به دلیل استحصال خاویار، تعیین جنسیت و غربالگری جنسهای مرغوب ماده بسیار مهم و ضروری است. لذا برای تعیین جنسیت و تشخیص رسیدگی تخم ها از روش سـونوگرافی استفاده می شود .

وی ادامه داد: در ایـن روش بـه تجهیـزات تخصصـی نیـاز است و پس از بیهوش کردن ماهی توسـط کارشناس ماهر به روش اولتراسـونوگرافی، انجام می شود. در این روش، مـی توان جنسـیت و مرحلـۀ رسـیدگی جنسـی هـر ماهـی را در عرض چند دقیقـه مشخص کرد.

جعفروند گفت: سـونوگرافی بـه دلیـل اسـتفاده از امـواج صوتـی و عدم ایجاد برش در شـکم ماهی، روشـی کم استرس زا نسـبت بـه دیگـر روش هـا بـه شـمار مـی آید. در این روش  با قراردادن  ژل خاصـی روی پوسـت ماهـی بررسـی های لازم را انجام می دهند سـپس یـک دسـتگاه کوچـک را کـه بـا سـیمی بـه دسـتگاه مرکـزی سـونوگرافی متصـل اسـت، روی پوسـت حرکـت مـی دهـند تـا قسـمت هـای مختلـف درون بـدن ماهی را از زوایـای مختلـف ببینـد.

وی خاطر نشان کرد: بـرای انجـام سـونوگرافی، متخصصین مربوطه از استان تهران به این مرکز دعوت شده اند و طبق بررسی انجام شده آنها، ماهیان خاویاری این مرکز در سال آتی برای استحصال خاویار آماده می باشند .

مدیر شیلات و امور آبزیان سازمان جهادکشاورزی استان در خاتمه با بیان اینکه شهرستان جلفا به دلیل وجود رودخانه دائمی و پر آب ارس همچنین اقلیم مطلوب، از ظرفیت بالایی در امر پرورش ماهیان سردآبی و خاویاری برخوردار بوده و ماهیان تولیدی در این مزارع از بالاترین کیفیت در سطح استان برخوردار هستند، یادآورشد: در استان آذربایجان شرقی پنج واحد تولید و پرورش ماهیان خاویاری در شهرستان‌های سراب، مرند و جلفا با تولید 18 تن گوشت ماهی خاویاری فعال هستند.

 

انتهای پیام

دیدگاه تان را بنویسید