Iranian Agriculture News Agency
  • نبود سیاست‌گذاری منسجم در مصرف آب قم

    آب شرب استان قم از سرشاخه رود دز یا دشت علی‌آباد که خود در شرایط بحرانی به سر می‌برد، تأمین می‌شود. به گفته کارشناسان…

قم