Iranian Agriculture News Agency

نتایج جستجو :

  • تفاهم نامه آموزش مهارتی کشاورزی تشریح شد

    مدیر هماهنگی ترویج کشاورزی سازمان جهاد کشاورزی استان فارس گفت: یکی از شیوه های آموزش بسیار اثربخش در سالیان متمادی آموزش های مهارتی است که با همت مجموعه ای از دستگاه ها؛ اثرات ارزشمندی را در حوزه کشاورزی به ارمغان آورده است که در این راستا به منظور هم افزایی و تدوین برنامه جامع، کمیته برنامه ریزی و ساماندهی آموزش مهارتی تشکیل شده و تفاهم نامه ای…

  • زنان روستایی، سرمایه انسانی تاثیرگذار در بخش کشاورزی

    مدیر هماهنگی ترویج کشاورزی سازمان جهاد کشاورزی استان فارس گفت: صندوق خرد زنان روستایی از تشکل های تاثیرگذار در اقتصاد خانوار و جوامع روستایی است و زنان روستایی عضو این صندوق ها با همت والای خود نقش موثری در ایجاد همبستگی اجتماعی، توسعه جوامع محلی و جلوگیری از مهاجرت به شهرها را ایفا کردند.