Iranian Agriculture News Agency
  • رئیس سازمان جهادکشاورزی استان همدان:

    رئیس سازمان جهادکشاورزی، از تامین نهاده‌های کشاورزی موردنیاز کشاورزان از جمله بذر و کود خبر داد.

همدان