Iranian Agriculture News Agency

نتایج جستجو :

  • کار جشنواره‌های کشاورزی برندسازی نیست

    زنان دورهم در میدان اصلی روستا نشسته‌اند و فلفل جدا می‌کنند، تا می‌آیم مشارکت کنم صفورا با همان خنده همیشگی زنهار می‌دهد فلفل روی دست می‌ماند و سوزش آن به این راحتی‌ها از بین نمی‌رود. پیرزن‌ها و صفورا در حال جدا کردن فلفل‌ها از هم هستند، باد در روستا پیچیده و بوی فلفل مشام همه را تیز کرده است. اهالی روستای احمدآباد در حاشیه پارک ملی توران در…