Iranian Agriculture News Agency

نتایج جستجو :

  • تدبیر در امر کشاورزی ضروری است

    رئیس جامعه روحانیت شیراز با تاکید بر اینکه در مسائل کشاورزی و اموری که مرتبط با اقتصاد و روزمره مردم است باید تدبیر کرد، گفت: تدبیر ترکیبی از علم و اراده است.