Iranian Agriculture News Agency

نتایج جستجو :

  • دورریز 40 درصدی مرکبات داخلی

    واحدهای تولیدی آبمیوه درخواست‌های خود در خصوص تخصیص ارز برای بازسازی و نوسازی صنایع و نیز تامین گردش نقدینگی واحدهای خود را به وزارت جهاد کشاورزی اعلام کنند تا مورد رسیدگی قرار گیرد.