Iranian Agriculture News Agency

نتایج جستجو :

  • احداث ۲۷۶۳ هکتار گلخانه در سال ۹۷

    تا کنون نزدیک به ۱۴ هزار هکتار گلخانه در کل کشور و به طور عمده در پنج قطب مهم تولید شامل استان تهران، اصفهان، یزد، جنوب کرمان و هرمزگان احداث شده است.