Iranian Agriculture News Agency

نتایج جستجو :

  • افزایش ارزش پول ملی تا مهار تورم بیدار شده

    تقویت ارزش آسیب دیده پول ملی، هدایت و کنترل بازار ارز، کنترل حجم نقدینگی و مهار تورم بیدار شده، اصلاح ساختار مالی و ناترازی بانک ها، مبارزه با تحریم های ناجوانمردانه درنقل و انتقال بانکی و مذاکرات مداوم با کشورهای مرتبط در این زمینه را بخشی از خیل عظیم اقداماتی اعلام کرد که در حال انجام بوده یا انجام خواهد شد.