Iranian Agriculture News Agency

نتایج جستجو :

  • نوع نگاه به بخش کشاورزی از بالا به پایین است

    عاطفه شمس- کشاورزی در ایران به عنوان یکی از نخستین سرزمین هایی که زراعت در آن آغاز شد، با مسائل و مشکلات متعددی رو به روست. مشکلاتی که البته مربوط به چند سال و یا حتی دهه های اخیر نیست اما بحران خشکسالی و کم آبی بار دیگر توجه فوری به این مشکلات را به عنوان یک ضرورت مطرح کرده است.