Iranian Agriculture News Agency

نتایج جستجو :

  • پایش مزارع و باغات برتر و شاخص استان زنجان

    مدیر هماهنگی ترویج کشاورزی سازمان جهاد کشاورزی استان زنجان تصریح کرد: این مدیریت به منظور ایجاد زمینه ترغیب فعالان عرصه تولید کشاورزی در سطح استان و معرفی تولیدکنندگان بخش و فراهم کردن بستری الگوساز برای سایر بهره برداران , نسبت به شناسایی , انتخاب و معرفی تولیدکنندگان برتر بخش استان اقدام می‌کند