Iranian Agriculture News Agency

نتایج جستجو :

  • 1600 تن مرغ مازاد در فارس ذخیره شد

    مدیر کل اداره پشتیبانی امور دام استان فارس گفت: به منظور حمایت از تولید کنندگان و جلوگیری از کاهش غیرمتعارف قیمت مرغ زنده، از ابتدای سال 1600 تن مرغ زنده از مرغداران خریداری و ذخیره سازی شد و طرح خرید تضمینی گوشت مرغ همچنان در این استان ادامه دارد.