Iranian Agriculture News Agency

نتایج جستجو :

  • بازگشت زندگی به روستاها باحالِ خوب زنان

    روستا جامعه‌ی مولدی است که تاثیرگذاری آن بر بسترهای اقتصادی و اجتماعی کلان کشور بسیار پر رنگ و قابل بررسی است. این توان میان زنان و مردان روستایی تقسیم شده است و نادیده گرفتن هر یک از این بازوهای تاثیرگذار بر این روند، مخل اهداف بلند مدت می‌شود. به همین دلیل در چند سال اخیر به‌طور ویژه برای پیشبرد بهتر برنامه‌ها در روستا و برای رشد سرمایه زنان…