Iranian Agriculture News Agency

نتایج جستجو :

  • رعایت دستورالعمل‌های جهانی در بازسازی ذخایر ژنتیکی دریای خزر

    مدیر کل دفتر بازسازی و حفاظت از ذخایر ژنتیکی آبزیان سازمان شیلات ایران گفت: سازمان غذا و کشاورزی ملل متحد (فائو)، برای بازسازی ذخایر، پرتکل‌هایی را در نظر گرفته است. تمام کشورهایی که برنامه بازسازی ذخایر خود را دارند، باید آن را رعایت کنند. ما نیز برای بازسازی ذخایر خود، به این پرتکل‌ها پایبند هستیم.