Iranian Agriculture News Agency

نتایج جستجو :

  • مشمولین قانون تسهیل تسویه بدهی به بانک درخواست دهند

    مدیر جهاد کشاورزی شهرستان قیروکارزین با تاکید بر ابلاغ قانون تسهیل تسویه بدهی بدهکاران شبکه بانکی از طرف رئیس جمهور گفت: صاحبان صنایع و طرح های بخش کشاورزی ذی نفع از این قانون درخواست کتبی خود را تا قبل از پایان سال جاری به شعب بانک ها ارائه تا پس از صدور دستورالعمل لازم از طرف بانک مرکزی قانون اجرایی شود.