Iranian Agriculture News Agency

نتایج جستجو :

  • اولویت تسهیلات ارزان قیمت با مکانیزاسیون است

    از تیر ماه امسال با توجه به حساسیت شرایط، پیگیری و به نتیجه رساندن مکانیزاسیون کشاورزی با جدیت تمام توسط وزیر جهاد کشاورزی، معاونت زراعت و بخش مکانیزاسیون کشاورزی با جدیت و به طور مستقیم دنبال می شود.