Iranian Agriculture News Agency

نتایج جستجو :

  • ایجاد محیط مناسب برای رشد گیاه با اجرای عملیات زهکشی

    زهکشی اراضی راهکاری است که از دیرباز برای خارج کردن آب و املاح اضافی از بستر و یا عمق خاک به منظور ‌فراهم کردن ‌محیطی مناسب برای رشد ریشه و نیز تسهیل شرایط برای فعالیت ماشین‌آلات و ادوات کشاورزی مورد استفاده قرار می‌گرفته است.