Iranian Agriculture News Agency

بانک مرکزی:

ایانا-کشاورزی: در گروه میوه‌های تازه قیمت تمام اقلام بین 0.1 درصد تا 25.1 درصـد کـاهش یافـت. در گـروه سبزی‌های تازه بهای لوبیا سبز معادل 9.6 درصد افزایش ولی قیمت سایر اقلام بین 1.2 درصد تا 11.7 درصـد کاهش داشت.

کاهش 0.1 تا 25 درصدی قیمت میوه‌های تازه در آخر خرداد

در هفته منتهی به یک تیرماه، قیمت مرغ 3.8 درصد و میوه‌های تازه نیز بین 0.1 تا 25.1 درصد کاهش را ثبت کرده است.

به گزارش ایانا، بانک مرکزی متوسط قیمت خرده‌فروشی برخی از مواد خوراکی در تهران در هفته منتهی به یک تیرماه را منتشر کرد که در این هفته در گروه لبنیات قیمت ماست پاستوریزه و شیر پاستوریزه بدون تغییر بود. بهای ماست غیرپاستوریزه معادل 0.1 درصد کاهش ولی قیمت سایر اقلام بین 0.1 درصد تا 2.8 درصد افزایش یافت.

بهای تخم مرغ معادل 5/5 درصد کاهش داشت و شانه‌ای 12 هزار و 600 تا 18 هزار تومان فروش می‌رفت.

در این هفته در گروه برنج، قیمت برنج داخله درجه یک معادل 1.4 درصـد افـزایش ولـی بهـای بـرنج داخلـه درجـه دو 1.1 درصـد کـاهش یافـت. در گـروه حبـوب قیمـت عـدس و لوبیـا قرمـز هـر یـک معـادل 0.1 درصد و لوبیا سفید 0.6 درصد افزایش ولی بهای سایر اقلام بین 0.6 درصد تا 0.8 درصد کاهش داشت.

در هفته مورد بررسی، در میادین زیر نظر شهرداری لوبیا سبز عرضه کمی داشت. سـایر اقـلام میـوه و سبزی تازه که تعدادی از آنها از نظر کیفی در مقایسه با سایر میوه فروشی‌ها متفـاوت بودنـد، بـه نـرخ مصـوب سازمان میادین میوه و ترهبار عرضه میگردید. میوه فروشی‌ها سطح شهر اقلام میوه و سـبزی تـازه را عرضـه می‌کردند که در گروه میوه‌های تازه قیمت تمام اقلام بین 0.1 درصد تا 25.1 درصـد کـاهش یافـت. در گـروه سبزی‌های تازه بهای لوبیا سبز معادل 9.6 درصد افزایش ولی قیمت سایر اقلام بین 1.2 درصد تا 11.7 درصـد کاهش داشت.

در هفته مورد گزارش بهای گوشت گوسفند معادل 0.9 درصد، گوشت تازه گاو و گوساله 0.8 درصـد و گوشت مرغ 3.8 درصد کاهش یافت.

همچنین، در این هفته قیمت قند معادل 0.8 درصد، چای خارجی 1.6 درصـد و انـواع روغـن نبـاتی 0.1 درصـد افزایش ولی بهای شکر 0.2 درصد کاهش داشت.

انتهای پیام

دیدگاه تان را بنویسید