Iranian Agriculture News Agency

جزئیات تورم محصولات گاوداری‌های صنعتی در زمستان 96

ایانا-کشاورزی: در فصل مورد بررسی شاخص تمامی اقلام با افزایش مواجه بوده است. در این میان، شاخص کود، با ١٢,٨٥ درصد تغییر بیشترین افزایش را نسبت به فصل قبل داشته است. بیشترین افزایش نسبت به فصل مشابه سال قبل نیز با ٢٩.٤٠ درصد تغییر، مربوط به قلم گوساله نر زیر چهار ماه است. درصد تغییر شاخص در چهار فصل منتهی به زمستان ١٣٩٦ نسبت به چهار فصل منتهی به زمستان ١٣٩٥، ١١.٠٧ درصد (تورم سالانه) است.

تولید 2.98 درصد گران شد

 

شاخص قیمت تولیدکننده محصولات گاوداری‎های صنعتی کشور در زمستان ١٣٩٦ به عدد ٢٥٦,٧ رسید که ٢.٩٨ درصد نسبت به فصل قبل (تورم فصلی) و ١٤.١٢ درصد نسبت به فصل مشابه سال قبل (تورم نقطه به نقطه)، افزایش داشته است.

به گزارش مرکز آمار ایران، در فصل مورد بررسی شاخص تمامی اقلام با افزایش مواجه بوده است. در این میان، شاخص کود، با ١٢,٨٥ درصد تغییر بیشترین افزایش را نسبت به فصل قبل داشته است. بیشترین افزایش نسبت به فصل مشابه سال قبل نیز با ٢٩.٤٠ درصد تغییر، مربوط به قلم گوساله نر زیر چهار ماه است. درصد تغییر شاخص در چهار فصل منتهی به زمستان ١٣٩٦ نسبت به چهار فصل منتهی به زمستان ١٣٩٥، ١١.٠٧ درصد (تورم سالانه) است.

شاخص "گاو تلیسه" در زمستان ١٣٩٦ به ١٤٣,٠٧ واحد رسیده که در مقایسه با فصل قبل ٢.٩٠ درصد ونسبت به فصل مشابه سال قبل ١٢.٣٣ درصد افزایش نشان می‎دهد.

شاخص "گاو شیری" در زمستان ١٣٩٦ به ١٤٠,٤١ واحد رسیده که در مقایسه با فصل قبل ١.٤٣ درصد و نسبت به فصل مشابه سال قبل ٧.٨٤ درصد فزایش داشته است.

شاخص گاونر داشتی در زمستان ١٣٩٦ به ١٨٥,١٨ واحد رسیده که در مقایسه با فصل قبل ٢.٥٣ درصد و نسبت به فصل مشابه سال قبل٧.١٦ درصد افزایش نشان می‎دهد.

شاخص گوساله پرواری در زمستان ١٣٩٦ به ٣٠١,١٥ واحد رسیده که در مقایسه با فصل قبل ٤.٣٢ درصد و نسبت به فصل مشابه سال قبل ١٧.١٨ درصد افزایش داشته است.

شاخص "گاو حذفی شیری" در زمستان ١٣٩٦ به ٣٧١,٦١ واحد رسیده که در مقایسه با فصل قبل ٣.٢٩ درصد و نسبت به فصل مشابه سال قبل ٢١.١١ درصد افزایش نشان می‎دهد.

شاخص "گوساله نر زیر چهار ماه" در زمستان ١٣٩٦ به ٢٠٢,٤٧ واحد رسیده است که در مقایسه با فصل قبل ٢.٩٨ درصد و نسبت به فصل مشابه سال قبل ٢٩.٤٠ درصد افزایش را ثبت کرد.

شاخص "شیر" در زمستان ١٣٩٦ به ٢٥٠,٥٧ واحد رسیده که در مقایسه با فصل قبل ٢.٥١ درصد و نسبت به فصل مشابه سال قبل ١١.٥٨ درصد افزایش نشان می‎دهد.

شاخص "کود" در زمستان ١٣٩٦ به ٣١٩,٧٩ واحد رسیده که در مقایسه با فصل قبل ١٢.٨٥ درصد و نسبت به فصل مشابه سال قبل ١٩.٢٦ درصد افزایش داشته است.

 

انتهای پیام

دیدگاه تان را بنویسید