Iranian Agriculture News Agency

بررسی 11 سال تولیدات محصولات جالیزی تا 95

تولید هندوانه افزایش ۲۱ درصدی داشت

بیشترین میزان تولید هندوانه مربوط به سال زراعی 95 - 94 با حجم چهار میلیون و 93 هزار تن است. هندوانه در این سال 53 درصد از تولیدات جالیزی و تقریباً پنج درصد از کل تولیدات کشاورزی را در اختیار داشت.

هندوانه؛ محبوب جالیزکاران

محصولات جالیزی از پرمصرف‌ترین تولیدات کشاورزی از نظر آبی هستند که طی یک دهه گذشته 9 درصد افزایش تولید داشته‌اند. هندوانه و خربزه حدود 69 درصد کل تولیدات جالیزی را به خود اختصاص داده‌اند.

بر اساس بررسی‌های ایانا از آمارهای وزارت جهاد کشاورزی در سال زراعی 84 - 83 تولید کل محصولات کشاورزی کشور حدود 69 میلیون و 939 هزار تن و تولید محصولات جالیزی حدود هفت میلیون و 325 هزار تن بود. محصولات جالیزی 10 درصد از کل تولیدات کشاورزی کشور را به خود اختصاص می‌داد. این نسبت 11 سال بعد هم خود را با کاهش کمی حفظ کرد و با تولید هشت میلیون تن 9 درصد از سهم کل تولیدات 82 میلیون تنی محصولات کشاورزی را به خود اختصاص داد. این داده‌ها نشان می‌دهد محصولات جالیزی طی این مدت با افزایش 9 درصدی تولید روبه‌رو بودند.

هندوانه بیشترین سهم تولیدات جالیزی

در میان محصولات جالیزی هندوانه بیشترین تولید و بیشترین رشد را طی بازه مورد بررسی داشته است. از سال زراعی 84 - 83 تا 95 - 94 این محصولات همواره بیشترین سهم را در تولید داشته‌اند و با رشد 21 درصدی طی سال‌های گذشته حتی توانسته‌اند سهم بیشتری از این کشت به دست بیاورند. تولید هندوانه در سال زراعی 84 - 83 حدود سه میلیون و 259 هزار تن بود. در این بازه زمانی کمترین تولید هندوانه مربوط به سال 87 - 86 به میزان دو میلیون و 566 هزار تن بود که 43 درصد از کل تولیدات جالیزی را در اختیار داشت. بیشترین میزان تولید نیز مربوط به سال زراعی 95 - 94 با حجم چهار میلیون و 93 هزار تن است. هندوانه در این سال 53 درصد از تولیدات جالیزی و تقریباً پنج درصد از کل تولیدات کشاورزی را در اختیار داشت. در بررسی تولیدات این محصول می‌توان دید که دامنه نوسان تولید هندوانه بیشتر از تولید کل محصولات جالیزی است.

خربزه کم‌نوسان‌ترین تولید جالیزی

خربزه دومین محصول جالیزی از نظر حجم تولید است که تولید آن طی 11 سال منتهی به سال 95 نوسان بسیار کمتری نسبت به تولید هندوانه داشته است. از سال زراعی 84 - 83 تا سال زراعی 95 - 94 تولید این محصول با کاهش شش درصدی روبه‌رو بود. در سال زراعی 84 - 83 تولید خربزه به یک میلیون و 583 هزار تن می‌رسید و سهم آن از کل تولیدات زراعی 21 درصد بود. در سال 95 - 94 حجم تولید این محصولات به یک میلیون و 490 هزار تن می‌رسید.

بیشترین میزان تولید خربزه در این بازه مربوط به سال 85 - 86 و حدود یک میلیون و 660 هزار تن است. کمترین میزان تولید نیز مربوط به سال 88 - 87 است که حجم آن به یک میلیون و 278 هزار تن می‌رسید. از سال زراعی 89 - 88 شده تا 95 - 94 خربزه کمترین نوسان تولید را داشت و همواره در محدوده یک میلیون و 450 تا یک میلیون و 550 هزار تن بود.

انتهای پیام

دیدگاه تان را بنویسید