Iranian Agriculture News Agency

«دکتر سید حسن هاشمی» وزیر بهداشت گفت: در حوزه دارو و تجهیزات پزشکی، هیچ مشکلی در تامین ارز مورد نیاز نداریم؛ در عین حال، باید کاسبان تحریم را شناسایی و با سودجویان برخورد کنیم.

کاسبان تحریم شناسایی شوند

دیدگاه تان را بنویسید