Iranian Agriculture News Agency

وزیر آموزش و پرورش در رشته توییت هایی به موضوع تعرض به گروهی از دانش آموزان مدرسه غیردولتی غرب تهران پرداخت و بر بروزرسانی فرایند گزینش تاکید کرد.

گزینش و نظارت سخت گیرانه بر معلمان

دیدگاه تان را بنویسید