Iranian Agriculture News Agency

در کارگروه تدوین برنامه استراتژیک تحقیقات اقتصادی کشاورزی تعیین شد:

در این کارگروه نظام های بهره برداری، اقتصاد تولید، مدیریت مزرعه، اقتصاد منابع، محیط زیست، بهره وری تولید، توسعه کسب و کار کشاورزی، توسعه روستایی و کاهش فقر و امنیت غذایی، اقتصاد مدیریت منابع آب و خاک، آینده پژوهی، تجاری سازی، اثربخشی تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی، ساختار بازار و بازاریابی محصولات کشاورزی، مدیریت بحران و ریسک و بیمه محصولات کشاورزی و پدافند غیرعامل در کشاورزی به عنوان 15 حوزه تحقیقات اقتصاد کشاورزی مورد تصویب قرار گرفت.

212 عنوان پروژه در 15 حوزه تحقیقات اقتصاد کشاورزی

در کارگروه مشورتی تدوین برنامه استراتژیک تحقیقات اقتصادی کشاورزی، 212 عنوان پروژه در 15 حوزه تحقیقات اقتصاد کشاورزی تعیین شد .

به گزارش ایانا از سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی، در این نشست پروژه های تحقیقاتی در حوزه تحقیقات اقتصاد کشاورزی مورد بحث و بررسی قرار گرفت و 212 عنوان پروژه در 15 محور تحقیقاتی در زمینه نظام های بهره برداری، اقتصاد تولید، مدیریت مزرعه، اقتصاد منابع، محیط زیست، بهره وری تولید، توسعه کسب و کار کشاورزی، توسعه روستایی و کاهش فقر و امنیت غذایی، اقتصاد مدیریت منابع آب و خاک، آینده پژوهی، تجاری سازی، اثربخشی تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی، ساختار بازار و بازاریابی محصولات کشاورزی، مدیریت بحران و ریسک و بیمه محصولات کشاورزی و پدافند غیرعامل در کشاورزی تصویب شد.

گفتنی است در نشست کارگروه مشورتی تدوین برنامه استراتژیک تحقیقات اقتصادی کشاورزی 15 تن از محققان اقتصاد کشاورزی مراکز استان ها که به مدت دو روز در دو نوبت صبح و بعداز ظهر در ستاد سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی برگزار شد،حضور داشتند.


انتهای پیام

دیدگاه تان را بنویسید