Iranian Agriculture News Agency

آیا سوالها به قوه قضائیه ارجاع داده می شوند؟

پس از پایان سخنان رئیس جمهوری در پاسخ به سوالات نمایندگان، در رای انجام شده، مجلس تنها از یک پاسخ رئیس جمهوری به 5 سواا مطرح شده قانع شد.

مجلس از 4 پاسخ روحانی قانع نشد

به گزارش خبرنگار پارلمانی ایانا، پس از شنیده شدن سوالات نمایندگان و پاسخ رییس جمهور ۲۲ نفر از نمایندگان طی نامه‌ای از رئیس مجلس درخواست رای گیری با ورقه را داشتند.

مطابق ماده ۲۴ آیین‌نامه داخلی مجلس، ده نفر از نمایندگان می‌توانند درخواست کنند به جای رای‌گیری با دستگاه الکترونیکی یا قیام و قعود، رای‌گیری‌ها، علنی و با برگه انجام گیرد.

بر این اساس رای با برگه علنی با اسم نمایندگان تصویب نشد و رای گیری با تجهیزات موجود انجام شد.

فرآیند رای گیری به این صورت است که پاسخ رئیس جمهور از نظر قانع کننده بودن به رای گذاشته می‌شود.

بر اساس رای گیری انجام شده، پاسخ رئیس جمهوری از نظر قانع کننده بودن به سوال درباره قاچاق، نمایندگان را قانع نکرد.

 نمایندگان از پاسخ روحانی درباره استمرار تحریم‌های بانکی قانع شدند.

همچنین نمایندگان مردم در خانه دولت پاسخ رئیس‌جمهور درخصوص بیکاری را قانع‌کننده ندانستند و از رای لازم برخوردار نشد.

نمایندگان درخصوص پاسخ چهارم رئیس‌جمهور مبنی بر رکورد حاکم در کشور علیرغم وعده‌های داده شد، قانع نشدند.

نمایندگان مجلس همچنین درخصوص افزایش شتابان نرخ ارز خارجی، پاسخ رئیس‌جمهور را قانع‌کننده ندانستند.

بر اساس این گزارش،  آیین‌نامه جدید سوال از رییس جمهور  چه می‌گوید؟اگر مجلس قانع نشود، چه می‌شود؟

ماده ۱۹۶- براساس اصل هشتاد و هشتم (۸۸) قانون اساسى، درصورتى که حداقل یک چهارم کل نمایندگان بخواهند درباره یکى از وظایف رئیس جمهور سؤال کنند، باید سؤال یا سوالات خود را به طور صریح و روشن و مختصر همگى امضاء و به رئیس مجلس تسلیم نمایند.

هر کمیسیون موظف است حداکثر ظرف یک هفته با حضور نماینده معرفى شده رئیس جمهور و نماینده منتخب سؤال کنندگان تشکیل جلسه دهد. در این جلسه، نماینده رئیس جمهور پاسخ مقتضى را از طرف رئیس جمهور ارائه خواهد نمود تا به نمایندگان سؤال کننده گزارش شود.

پس از یک هفته از طرح سوال در کمیسیون یا کمیسیون ها چنانچه هنوز حداقل یک چهارم کل نمایندگان مجلس از سؤال خود منصرف نشده باشند رئیس مجلس موظف است در اولین جلسه سؤال یا سوالات  آنان را قرائت و فوراً براى رئیس جمهور ارسال کند. 

تبصره ۱- تعداد سوالات نباید از پنج سوال بیشتر باشد.

تبصره ۲- پس از ارسال سوال یا سوالات برای رئیس جمهور، کاهش امضاها سبب خروج سوال یا سوالات از دستور نمی گردد.

ماده ۲۱۳- رئیس جمهور موظف است در مدت یک ماه از تاریخ دریافت سؤال در جلسه علنى مجلس حضور یابد و به سؤال  یا سوالات مطروحه نمایندگان پاسخ گوید مگر با عذر موجه با تشخیص مجلس شوراى اسلامى.

چنانچه اکثریت نمایندگان حاضر در جلسه از پاسخ رئیس جمهور به سوالی قانع نشده باشند و موضوع مورد سوال نقض قانون یا استنکاف از قانون محسوب شود، آن سوال به قوه قضائیه ارسال می شود.

 

انتهای پیام

دیدگاه تان را بنویسید