Iranian Agriculture News Agency
  • با حمایت وزارت جهاد کشاورزی و سازمان تعاون روستایی محقق شد:

    در راستای اجرای برنامه‌ها و سیاست‌های وزارت جهاد کشاورزی در جهت تامین امنیت غذایی جامعه و باهدف حمایت از تولید داخلی و…

تعاون روستایی