Iranian Agriculture News Agency
  • ساداتی نژاد در جلسه قرارگاه صدور اسناد اراضی کشاورزی:

    وزیر جهاد کشاورزی در جلسه قرارگاه مرکزی صدور اسناد اراضی کشاورزی بر تسریع در صدور سند اراضی کشاورزی تأکید کرد.

امور اراضی