Iranian Agriculture News Agency

گزارش بانک مرکزی از تحولات بازار مسکن در مردادماه

ایانا- اقتصاد: در مردادماه سال 1397، تعداد معاملات آپارتمان‌های مسکونی شهر تهران به 12 هزار واحد مسکونی رسید که نسبت به ماه قبل و ماه مشابه سال قبل به ترتیب 11.2 و 33.2 درصد کاهش نشان می‌دهد. در ماه مورد گزارش، متوسط قیمت خرید و فروش یک متر مربع زیربنای واحد مسکونی معامله شده از طریق بنگاه‌های معاملات ملکی شهر تهران 74 میلیون ریال بود که نسبت به ماه قبل و ماه مشابه سال قبل به ترتیب 6.1 و 62.1 درصد افزایش نشان می‌دهد.

هر متر واحد مسکونی 62 درصد گران شد

بانک مرکزی با انتشار گزارش تحولات بازار مسکن شهر تهران در مردادماه سال جاری از افزایش 62 درصدی قیمت یک متر مربع واحد مسکونی در مقایسه با مدت مشابه سال قبل حکایت کرد.

به گزارش ایانا به نقل از بانک مرکزی، بر اساس این گزارش، در مردادماه سال 1397، تعداد معاملات آپارتمان‌های مسکونی شهر تهران به 12 هزار واحد مسکونی رسید که نسبت به ماه قبل و ماه مشابه سال قبل به ترتیب 11.2 و 33.2 درصد کاهش نشان می‌دهد. در ماه مورد گزارش، متوسط قیمت خرید و فروش یک متر مربع زیربنای واحد مسکونی معامله شده از طریق بنگاه‌های معاملات ملکی شهر تهران 74 میلیون ریال بود که نسبت به ماه قبل و ماه مشابه سال قبل به ترتیب 6.1 و 62.1 درصد افزایش نشان می‌دهد.

بررسی توزیع تعداد واحدهای مسکونی معامله شده در شهر تهران به تفکیک عمر بنا در مردادماه سال 1397 حاکی از آن است که از مجموع 12006 واحد مسکونی معامله شده، واحدهای تا 5 سال ساخت با سهم 44.3 درصد بیشترین سهم را به خود اختصاص داده‌اند. سهم مذکور در مقایسه با مردادماه سال قبل 2.4 واحد درصد کاهش یافته و در مقابل به سهم واحدهای با قدمت بیش از 15 سال افزوده شده است.

جدول مسکن 1

توزیع تعداد معاملات انجام شده بر حسب مناطق مختلف شهر تهران در مردادماه سال 1397 حاکی از آن است که از میان مناطق 22 گانه شهر تهران، منطقه 5 با سهم 13.3 درصدی از کل معاملات، بیشترین تعداد قراردادهای مبایعه‌نامه را به خود اختصاص داده است. همچنین مناطق 4 و 2 به ترتیب با سهم‌های 9.7 و 8.4 درصد در رتبه‌های بعدی قرار گرفته‌اند. در مجموع 70.8 درصد از کل تعداد معاملات انجام شده در شهر تهران در مردادماه سال جار ی مربوط به 10 منطقه شهر (به ترتیرب بیشترین فراوانی شرامل مناطق 5، 4، 2، 10، 14، 1، 7، 15، 8 و 11) بوده و 12 منطقه باقیمانده 29.2 درصد از کل تعداد معاملات را به خود اختصاص داده‌اند.

 

نمودار مسکن 1

افزایش 6 درصدی قیمت نسبت به تیرماه 

در مردادماه سال 1397، متوسط قیمت یک متر مربع زیربنای واحد مسکونی معامله شده از طریق بنگاه‌های معاملات ملکی شهر تهران 74 میلیون ریال بود که نسبت به ماه قبل و ماه مشابه سال قبل به ترتیب 6.1  و 62.1 درصد افزایش نشان می‌دهد. بیشترین رشد متوسط قیمت در این ماه نسبت به ماه مشابه سال قبل به منطقه 5 (معادل 81.8 درصد) و کمترین میزان رشد به منطقه 12(معادل 25.3 درصد) تعلق دارد.

جدول مسکن 2

در میان مناطق 22 گانه شهرداری تهران، بیشترین متوسط قیمت یک متر مربع زیربنای مسکونی معامله شده معادل 157.6 میلیون ریال به منطقه 1 و کمترین آن با 31.1 میلیون ریال به منطقه 18 تعلق داشته است. ارقام مزبور نسبت به ماه مشابه سال قبل به ترتیب 59.3 و 37.4 درصد افزایش نشان می‌دهند.

نمودار مسکن 2

کاهش معاملات مسکن در پایتخت

در پنج ماهه نخست سال 1397، تعداد معاملات آپارتمان‌های مسکونی شهر تهران به 64.6 هزار واحد مسکونی بالغ شد که در مقایسه با مدت مشابه سال پیش از آن، 7.3 درصد کاهش نشان می‌دهد. در این مدت متوسط قیمت یک متر مربع بنای واحد مسکونی معامله شده از طریق بنگاه‌های معاملات ملکی در شهر تهران 64.8 میلیون ریال بوده است که نسبت به مدت مشابه سال قبل 45.5 درصد افزایش نشان می‌دهد.

جدول مسکن 3

دامنه قیمتی 30 تا 40 میلیون ریال بیشترین سهم از معاملات

توزیع فراوانی تعداد واحدهای مسکونی معامله شده بر حسب قیمت یک متر مربع بنا در مردادماه سال 1397، حاکی از آن است که واحدهای مسکونی در دامنه قیمتی 30 تا 40 میلیون ریال به ازای هر متر مربع بنا با سهم 12.4 درصد، بیشترین سهم از تعداد معاملات شهر تهران را به خود اختصاص داده و دامنه‌های قیمتی 40 تا 50 و 50 تا 60 میلیون ریال به ترتیب با سهم‌های 12 و 10.3 درصدی در رتبه‌های بعدی قرار گرفته‌اند. در این ماه، توزیع حجم معاملات به گونه‌ای بوده است که 57.7 درصد واحدهای مسکونی با قیمتی کمتر از متوسط قیمت هر متر مربع واحد مسکونی شهر تهران (74 میلیون ریال) معامله شده‌اند.

نمودار مسکن 3

توزیع فراوانی تعداد واحدهای مسکونی معامله شده بر حسب سطح زیربنای هر واحد مسکونی در مردادماه سال 1397 نشان می‌دهد، بیشترین سهم از معاملات انجام شده به واحدهای مسکونی با زیربنای 60 تا 70 مترمربع معادل 15.4 درصد اختصاص داشته است. واحدهای دارای زیربنای 50 تا 60 و 70 تا 80 متر مربع به ترتیب با سهم‌های 14.5 و 12.1 درصدی در رتبه‌های بعدی قرار دارند. در مجموع در این ماه، واحدهای مسکونی با سطح زیربنای کمتر از 80 متر مربع، 55.2 درصد از معاملات انجام شده را به خود اختصاص دادند.

نمودار مسکن 4

در مردادماه سال 1397، توزیع فراوانی تعداد واحدهای مسکونی معامله شده بر حسب ارزش هر واحد حاکی از آن است که در میان دامنه‌های قیمتی مورد بررسی، واحدهای مسکونی با ارزش 2000 تا 3000 میلیون ریال با اختصاص سه 15.9 درصد، بیشترین سهم از معاملات انجام شده را به خود اختصاص داده‌اند. واحدهای دارای ارزش 1000 تا 2000 و 3000 تا 4000 میلیون ریال نیز به ترتیب با اختصاص سهم‌های 13.7 و 11.4 درصدی در رتبه‌های بعدی قرار گرفته‌اند. در مجموع در این ماه، حدود 51.3 درصد از معاملات به واحدهای مسکونی با ارزش کمتر از 5000 میلیون ریال اختصاص داشته است.

نمودار مسکن 5

تحولات اجاره بهای مسکن در مردادماه سال 1397 شاخص کرایه مسکن اجاری در شهر تهران و در کل مناطق شهری نسبت به ماه مشابه سال قبل به ترتیب 14.1 و 11.8 درصد رشد نشان می‌دهد. خاطر نشان می‌شود سهم هزینه مسکن (اجاره بهای مسکن اعم از شخصی و غیرشخصی) در محاسبات شاخص کل بهای کالاها و خدمات مصرفی (براساس سال پایه 100=1395) معادل 33.1 درصد است.

نمودار مسکن 6

در مردادماه سال 1397 متوسط قیمت خرید و فروش یک متر مربع واحد مسکونی در شهر تهران به 74 میلیون ریال رسید که نسبت به ماه مشابه سال قبل 62.1 درصد افزایش نشان می‌دهد. تعداد معاملات انجام شده طی این ماه 12 هزار فقره بود که نسبت به مردادماه سال 1396 معادل 33.2 درصد کاهش دارد. در پنج ماهه نخست سال 1397 نیز تعداد معاملات آپارتمان‌های مسکونی شهر تهران به 64.6 هزار واحد مسکونی بالغ شد که در مقایسه با مدت مشابه سال پیش از آن 7.3 درصد کاهش نشان می‌دهد. همچنین بررسی توزیع تعداد واحدهای مسکونی معامله شده در شهر تهران به تفکیک عمر بنا حاکی از آن است که واحدهای تا 5 سال ساخت با سهم 44.3 درصد بیشترین سه را به خود اختصاص داده‌اند. در این ماه شاخص کرایه مسکن اجاری در شهر تهران و در کل مناطق شهری نسبت به ماه مشابه سال قبل به ترتیب 14.1 و 11.8 درصد رشد نشان می‌دهد.

جدول مسکن 4

انتهای پیام

دیدگاه تان را بنویسید