Iranian Agriculture News Agency

مرکز آمار ایران اعلام کرد:

ایانا- اقتصاد: متوسط هزینه کل خالص سالانه یک خانوار شهری 329.525 هزار ریال بوده است که نسبت به رقم مشابه در سال قبل 15.7 درصد افزایش نشان می‌دهد. از هزینه کل سالانه خانوار شهری 76.750 هزار ریال با سهم 23.3 درصد مربوط به هزینه‌های خوراکی و دخانی و 252.775 هزار ریال با سهم 76.7 درصد مربوط به هزینه‌های غیرخوراکی بوده است. در بین هزینه‌های خوراکی و دخانی، بیشترین سهم با 22.1 درصد مربوط به هزینه آرد، رشته، غلات، نان و فرآورده‌های آن و در بین هزینه‌های غیرخوراکی بیشترین سهم با 43 درصد مربوط به مسکن بوده است.

افزایش 15.7 درصدی متوسط هزینه خانوار شهری در سال گذشته

در سال 1396 متوسط هزینه و درآمد سالانه یک خانوار شهری به ترتیب 33 و 37 میلیون تومان بوده است.

به گزارش ایانا، مرکز آمار ایران با انتشار گزارشی از متوسط هزینه‌ و درآمد سالانه‌ یک خانوار شهری در سال 1396، با اشاره به طرح آمارگیری هزینه و درآمد خانوار، هدف کلی این طرح با قدمت 50 سال را برآورد متوسط هزینه‌ها و درآمد یک خانوار شهری و یک خانوار روستایی در سطح کشور و استان‌ها اعلام کرد. این مرکز در این گزارش یادآوری کرد که در سال 1396 تعداد خانوارهای آمارگیری‌شده در این طرح 18 هزار و 701 خانوار نمونه در نقاط شهری و 19 هزار و 261 خانوار نمونه در نقاط روستایی کشور است.

نگاهی به اهم نتایج طرح در سال 1396 در مناطق شهری و روستایی نشان می‌دهد که:

- متوسط هزینه کل خالص سالانه یک خانوار شهری 329.525 هزار ریال بوده است که نسبت به رقم مشابه در سال قبل 15.7 درصد افزایش نشان می‌دهد. از هزینه کل سالانه خانوار شهری 76.750 هزار ریال با سهم 23.3 درصد مربوط به هزینه‌های خوراکی و دخانی و 252.775 هزار ریال با سهم 76.7 درصد مربوط به هزینه‌های غیرخوراکی بوده است. در بین هزینه‌های خوراکی و دخانی، بیشترین سهم با 22.1 درصد مربوط به هزینه آرد، رشته، غلات، نان و فرآورده‌های آن و در بین هزینه‌های غیرخوراکی بیشترین سهم با 43 درصد مربوط به مسکن بوده است.

- متوسط درآمد اظهارشده سالانه یک خانوار شهری 366.947 هزار ریال بوده است که نسبت به سال قبل 15.7 درصد افزایش داشته است. بر این اساس در سال 1396 رشد متوسط درآمد سالانه خانوارهای شهری برابر با رشد هزینه کل سالانه است. منابع تأمین درآمد خانوارهای شهری نشان می‌دهد که 34.4 درصد درآمد از مشاغل مزد و حقوق‌بگیری، 16.1 درصد از مشاغل آزاد کشاورزی و غیرکشاورزی و 49.6 درصد از محل درآمدهای متفرقه خانوار تأمین شده است.

- مقایسه درصد خانوارهای شهری استفاده‌کننده از لوازم عمده زندگی در سال 1395 نسبت به سال 1396 نشان می‌دهد که خانوارهای استفاده‌کننده؛ اتومبیل شخصی از 47.6 به 50.6، یخچال فریزر از 60.5 به 63.2، جاروبرقی از 90.3 به 91، ماشین لباسشویی از 84.5 به 86.3، ماشین ظرف‌شویی از 5.8 به 7.3 و مایکروفر از 10.3 به 12.4 درصد افزایش یافته است.

- در سال 1396، عمده‌ترین نوع سوخت مصرفی 93.8 درصد از خانوارهای شهری برای گرما، گاز طبیعی (شبکه عمومی) بوده است.

- متوسط هزینه کل خالص سالانه یک خانوار روستایی 178.760 هزار ریال بوده است که نسبت به سال قبل 13.9 درصد افزایش نشان می‌دهد. از هزینه کل سالانه خانوار روستایی 66.504 هزار ریال با سهم 37.2 درصد مربوط به هزینه‌های خوراکی و دخانی و 112.166 هزار ریال با سهم 62.8 درصد مربوط به هزینه‌های غیرخوراکی بوده است. در بین هزینه‌های خوراکی و دخانی، بیشترین سهم با 25.2 درصد مربوط به هزینه آرد، رشته، غلات، نان و فرآورده‌های آن و در بین هزینه‌های غیرخوراکی، بیشترین سهم با 29.1 درصد مربوط به مسکن بوده است.

- متوسط درآمد اظهارشده سالانه یک خانوار روستایی 201.842 هزار ریال بوده است که نسبت به سال قبل 14.1 درصد افزایش داشته است. منابع تأمین درآمد خانوارهای روستایی نشان می‌دهد که 29.4 درصد از مشاغل مزد و حقوق‌بگیری، 31.7 درصد از مشاغل آزاد کشاورزی و غیرکشاورزی و 38.8 درصد از محل درآمدهای متفرقه خانوار تأمین شده است.

- مقایسه درصد خانوارهای روستایی استفاده‌کننده از لوازم عمده زندگی در سال 1395 نسبت به سال 1396 نشان می‌دهد که خانوارهای استفاده‌کننده؛ اتومبیل شخصی از 27 به 29.6، یخچال فریزر از 41.6 به 45.2، جاروبرقی از 64.1 به 64.2، ماشین لباسشویی از 52.1 به 53.9، ماشین ظرف‌شویی از 0.2 به 0.3 و مایکروفر از 1.6 به 1.9 درصد افزایش رسیده است.

- در سال 1396 عمده‌ترین نوع سوخت مصرفی 64.4 درصد از خانوارهای روستایی برای گرما، گاز طبیعی (شبکه عمومی) و 25.1 درصد نفت سفید بوده است.

انتهای پیام

دیدگاه تان را بنویسید