Iranian Agriculture News Agency

گزارش مرکز آمار از زراعت، باغداری و دامداری سنتی در زمستان 96

ایانا- اقتصاد: شاخص قیمت تولید کننده زراعت، باغداری و دامداری سنتی (برمبنای ١٠٠=١٣٩٠) در فصل زمستان سال ١٣٩٦ برابر است با ٢٦٩,٧، که به ترتیب نسبت به فصل قبل (تورم فصلی) ٧.٧ درصد و نسبت به فصل مشابه سال قبل (تورم نقطه به نقطه) ٣٣.١ درصد افزایش یافته است.

نرخ تورم ۳۳ درصد افزایش یافت

شاخص قیمت تولید کننده زراعت، باغداری و دامداری سنتی (برمبنای ١٠٠=١٣٩٠) در فصل زمستان سال ١٣٩٦ برابر است با ٢٦٩,٧، که به ترتیب نسبت به فصل قبل (تورم فصلی) ٧.٧ درصد و نسبت به فصل مشابه سال قبل (تورم نقطه به نقطه) ٣٣.١ درصد افزایش یافته است. تغییر چهار فصل منتهی به فصل جاری نیز نسبت به دوره مشابه سال قبل (نرخ تورم سالانه) برابر  با ١٥.٥ درصد است.

به گزارش مرکز آمار ایران، شاخص "زراعت و باغداری" در فصل زمستان سال ١٣٩٦ برابر با ٢٩٣,٤ است که نسبت به فصل مشابه سال قبل و نسبت به فصل قبل به ترتیب ٥٠.٧ و ١٦.٧ درصد افزایش یافته است. میزان تغییرات چهار فصل منتهی به فصل جاری نسبت به دوره مشابه سال قبل (نرخ تورم سالانه) نیز معادل ١٧.٢ درصد افزایش است.

همچنین، شاخص گروه "غلات" در فصل زمستان سال ١٣٩٦ برابر با ٢٢٦,٧ است که نسبت به فصل مشابه سال قبل و نسبت به فصل قبل به ترتیب ١٠.٤ و ٢٠ درصد کاهش یافته است. میزان تغییرات چهار فصل منتهی به فصل جاری نسبت به دوره مشابه سال قبل (نرخ تورم سالانه) نیز برابر با  ٣.٢ درصد افزایش بوده است.

شاخص گروه "میوه ها و میوه های آجیلی" در فصل زمستان سال ١٣٩٦برابر با ٣٦٨,٥ است که نسبت به فصل مشابه سال قبل و نسبت به فصل قبل به ترتیب ١٣٠.٥ و ٥٣.٧ درصد افزایش یافته است. میزان تغییرات چهار فصل منتهی به فصل جاری نسبت به دوره مشابه سال قبل (نرخ تورم سالانه) نیز برابر با  ٢٧.٢ درصد افزایش پیدا کرده.

در عین حال، شاخص گروه "سبزیجات" در فصل زمستان سال ١٣٩٦برابر با ٢٤١ است که به ترتیب نسبت به فصل مشابه سال قبل ١٠,٩ درصد افزایش و نسبت به فصل قبل ٠.٣ درصد کاهش یافته است. میزان تغییرات چهار فصل منتهی به فصل جاری نسبت به دوره مشابه سال قبل (نرخ تورم سالانه) نیز برابر با  ٢٧.٤ درصد افزایش نشان داد.

شاخص گروه "موادخام طبقه بندی نشده" در فصل زمستان سال ١٣٩٦ برابر با ١٩١,٤ است که نسبت به فصل مشابه سال قبل و نسبت به فصل قبل به ترتیب ١.٦ و ٢٢.٧ درصد کاهش یافته است. میزان تغییرات چهار فصل منتهی به فصل جاری نسبت به دوره مشابه سال قبل (نرخ تورم سالانه) نیز برابر با  ٤ درصد کاهش داشت.

همچنین شاخص دامداری سنتی در فصل زمستان سال ١٣٩٦برابر با ٢١٨,٨ است که نسبت به فصل مشابه سال قبل و نسبت به فصل قبل به ترتیب ٠.٥ و ١١.٨ درصد کاهش یافته است. میزان تغییرات چهار فصل منتهی به فصل جاری نسبت به دوره مشابه سال قبل (نرخ تورم سالانه) نیز برابر با  ١١.٧ درصد افزایش داشته.

شاخص گروه پرورش بز و بزغاله در فصل زمستان سال ١٣٩٦ هم برابر با ٢٠٣,٣ است که به ترتیب نسبت به فصل مشابه سال قبل ٢.٩ درصد افزایش و نسبت به فصل قبل ١١.٩ درصد کاهش یافته است. میزان تغییرات چهار فصل منتهی به فصل جاری نسبت به دوره مشابه سال قبل (نرخ تورم سالانه) نیز برابر با  ١٨.٤ درصد افزایش بود.

گزارش مرکز آمار حاکی از این است که شاخص گروه "پرورش گاوو گوساله سنتی" در فصل زمستان سال ١٣٩٦ برابر با ٢١٦,٣ است که به ترتیب نسبت به فصل مشابه سال قبل و نسبت به فصل قبل ٠.٤ و ١٠.١ درصد کاهش یافته است. میزان تغییرات چهار فصل منتهی به فصل جاری نسبت به دوره مشابه سال قبل (نرخ تورم سالانه) نیز برابر با  ١٠.٦ درصد افزایش بوده.

همچنین، شاخص گروه "گوسفند و بره" در فصل زمستان سال ١٣٩٦ برابر با ٢٠٢,٤  است که به ترتیب نسبت به فصل مشابه سال قبل ١.٠ درصد افزایش و نسبت به فصل قبل ١٧.٣ درصد کاهش یافته است. میزان تغییرات چهار فصل منتهی به فصل جاری نسبت به دوره مشابه سال قبل (نرخ تورم سالانه) نیز برابر با  ٢٢.٨ درصد افزایش نشان می‌دهد.

شاخص گروه "سایر محصولات حیوانی" در فصل زمستان سال ١٣٩٦برابر با ٢٤٢,٣ است که به ترتیب نسبت به فصل مشابه سال قبل و نسبت به فصل قبل ٢.٦ و ٩.١ درصد کاهش یافته است. میزان تغییرات چهار فصل منتهی به فصل جاری نسبت به دوره مشابه سال قبل (نرخ تورم سالانه) نیز برابر با  ٣.٤ درصد افزایش روبه‌رو بوده است. 

انتهای پیام

دیدگاه تان را بنویسید