Iranian Agriculture News Agency

مدیر کل دفتر توسعه تعاون سازمان مرکزی تعاون روستایی:

در سال ۱۳۹۹ (جهش تولید) جهت جبران گذشته و پویایی بیش از پیش شبکه تعاونیها و تشکلهای وزارت جهاد کشاورزی، روند نوسازی، بهسازی و توانمند سازی آنها انجام گرفت.

کوشش در جهت فعال سازی و بهسازی تعاونی‌ها

به گزارش خبرنگار ایانا، جهان پناه مدیر کل دفتر توسعه تعاون سازمان مرکزی تعاون روستایی گزارش داد:

سازمان مرکزی تعاون روستایی وزارت جهاد کشاورزی که با هدف ایجاد، سازماندهی، ساماندهی، کارآمدسازی و توسعه کمی و کیفی تعاونی ها و تشکل های روستایی و کشاورزی و سایر تشکل های مربوطه به بخش کشاورزی و منابع طبیعی کشور شکل گرفت، هرچند در دو دهه گذشته به دلیل چرخش ساختار جمعیت روستایی و شهری، توسعه عمرانی، اجتماعی، اقتصادی و انسانی در سطح روستا ها و روستائیان، تشکیل و توسعه بنگاههای موازی خدمات رسان وظایف تعاون روستایی در سطح روستا ها و بخش کشاورزی و عدم کاربست استراتژی های رقابتی در مواجهه با رقبا و.. . ،رویکر انفعالی را در پیش گرفته بود. اما در طول سال جهش تولید( ۱۳۹۹) ،اقدامات تحولی گسترده و درعین حال زیر بنایی برای کار آمد سازی شبکه در حوزه ترویج تعاونگری و تعاون گری به سرانجام رساند که خلاصه ای از این اقدامات به شرح ذیل برای اطلاع مخاطبان ایفاد میگردد.

 • در حوزه توانمندسازی و توسعه مهارت های فنی و حرفه ای ارکان و اعضای شبکه با توجه به اینکه به استناد بند ۲ ماده ۱۵ و بندهای ۱، ۲، ۳، ماده ۱۳۲ قانون شرکت های تعاونی و همچنین بند ۱ تا ۷ ماده ۳ قانون اساسنامه سازمان مرکزی تعاون روستایی ایران، این مهم از وظایف اصلی سازمان محسوب می شود، باز مهندسی ساختار و طراحی شبکه جدید از طریق اجرای مواد ۶۰ و۶۱ قانون شرکتهای، در طول یک سال گذشته با باز مهندسی و بهسازی فرآیندهای فوق ، محتوای و سرفصل های دوره های آموزشی شبکه با رویکرد توسعه و تعمیق فعالیت های اقتصادی، بازرگانی، کار آفرینی ارائه و با پیگیری اجرایی ۴۶۰۰۰ نفر روز آموزشی برای شبکه تعاون برگزار گردید.
 •  
 • در حوزه بازسازی و بهسازی و تشکیل شبکه های نوین در طول یک سال گذشته در جهت نهاد سازی و سازماندهی تولیدکنندگان و بهره برداران، متناسب با سیاستهای وبرنامه های جاری وزارت جهاد کشاورزی و معاونتهای تخصص برای توسعه کمی و کیفی تولید محصولت استراتژیک، این مهم در دستور کار سازمان قرار گرفت که بر این اساس با تشکیل کار گروه هایی مشترک با معاونت ها و دفاتر تخصصی وزارت متبوع، ضمن تدوین اساسنامه های لازم با زمینه یابی و زمینه سازی در سطح استانها و برنامه ریزی و پیگیری مستمر، سازمان موفق شد بیش از ۳۲۰ شرکت تعاونی محصولی موضوعی را در استانها سازماندهی و تشکیل دهد.
 • *در حوزه سامان بخشی به شرکت ها و اتحادیه های تعاونی غیرفعال تحت پوشش سازمان که در گذشته مغفول مانده بود در جهت اجرایی نمودن این مهم، شیوه نامه طرح تعیین تکلیف (انحلال موجود قانون) تعاونی های غیرفعال تدوین و در هیات مدیره سازمان مورد تصویب و به استانها ابلاغ گردید. بر این اساس با وا کاوی و بررسی شرکت ها و تعاونی های غیر فعال تحت پوشش سازمان تعاون روستایی در سال گذشته به عنوان سال پایه تعداد ۲۹۰ تعاونی غیرفعال مورد بررسی و مراحل تعیین تکلیف و انحلال قانونی آنها به سرانجام رسید.

 • *در جهت فعال سازی و برنامه پذیر نمودن تعاونی ها و اتحادیه های موجود نیز دستورالعمل برنامه پذیر نمودن تعاونی ها و اتحادیه ها تهیه و به استانها ارسال و ابلاغ گردید در این زمینه در طی یک سال گذشته تعداد ۹۴۶ مدیرعامل جدیدالانتخاب برنامه خود را ارائه نموده است. در همین راستا کلیه اتحادیه های ملی و سراسری نیز برنامه کوتاه مدت و بلند مدت خود را تدوین و ارائه نمودند که این برنامه ها در بروشور چاپ و مستند سازی گردید. همچنین در یک اقدام جدید برای برون رفت از چالش ها و موانع پیش رو و همچنین سهم بری بیشتر از بازار، گفتمان و دفاع حقوقی و صنفی در مقابل ساختار های برون شبکه ای ، شورا های هماهنگی اتحادیه های سراسری و ملی و استانی شبکه تعاونی ها روستایی و کشاورزی تشکیل و به اقدامات توسعه مشترک و درون زا پر داختند.

 • *در حوزه باز مهندسی و بهسازی فرآیند تشکیل مجامع و همچنین تحول در شناسایی و انتخاب مدیران کارآمد، طرح ممیزی صلاحیت هیات مدیره و مدیران عامل هیات مدیره اتحادیه ها و شرکت های تعاونی در ۱۰ ماده و ۱۸ تبصره تدوین و بعد از بررس های کارشناسی در کمیته های مربوطه، در هیات مدیره سازمان تصویب و برای اجرا به استانها ابلاغ شده است، در این زمینه همچنین جهت توسعه دایره مدیریتی و بهره گیری از پتانسیل و قابلیت سایر افراد عضو در سطح شبکه تعاونی ها و تشکل ها ماده مهم ۵۱ قانون شرکت های تعاونی که سالها مغفول مانده بود نیز از طرف رئیس هیات مدیره و مدیرعامل سازمان به استانها ابلاغ گردید.

 •  
 • همچنین در این زمینه جهت تشکیل بهینه مجامع تعاونی ها و تشکلهای تحت پوشش شبکه در شرایط کرونا، ضمن طراحی و بهره گیری از اپلی کیشن ها، نرم افزارها در فرایند انتخابات، ۷ دستورالعمل و ۱۲۲۰ نامه هدایتی نیز تدوین و به استان ها ارسال گردید
 • در حوزه وظایف پایش، نظارتی و ارزشیابی شبکه تعاونی ها و تشکل های تحت پوشش سازمان

  و برای اجرایی نمودن بند ۲۷ ماده ۳ اساسنامه سازمان مرکزی تعاون روستایی، در طول یکسال گذشته با تشکیل کمیته های تخصص متشکل از همکاران شاخص ستادی و استانی، ضمن اصلاح و ایجاد بیش از ۱۲۰ شاخص و باز سازی فرم های مربوطه نسبت به تدوین و ارسال دستور العمل جدید ارزشیابی به کلیه تعاونی ها و تشکلهای تحت پوشش سازمان تعاون روستایی در هفت محور و عملکرد، ( میزان رعایت قوانین و مقررات، تامین و زیر ساخت ، ساختار و عوامل مدیریتی، توانمند سازی و آموزش، رعایت ضوابط مالی، میزان فعالیتهای اقتصادی و سایر فعالیتها تحولی و نوآورانه ) مورد ارزشیابی قرار گرفتند. که گزارش توصیف و تحلیل آن برای بهر برداری و لحاظ در نظام برنامه ریزی و تصمیم گیری در اختیار مدیران ستادی و استانی قرار گرفت.

 

انتهای پیام

دیدگاه تان را بنویسید