Iranian Agriculture News Agency

مدیر جهاد کشاورزی شهرستان دره شهر

مدیر جهاد کشاورزی شهرستان دره شهر گفت: برداشت خیار پائیزه این شهرستان آغاز شد.

آغاز برداشت خیار پائیزه در دره شھر

به گزارش خبرنگار خبرگزاری ایانا در استان ایلام، طیار فیلی گفت : برداشت خیـار پـاییزه ازسـطح ٧٠ ھکتـار از مزارع کشـاورزی مجھز به سیسـتم آبیـاری نوار تیپ شھرسـتان دره شـھرآغاز شـده است که پیش بینی می شود تـا پایـان فصـل برداشت ١٢۶٠ تُن خیـار به ارزش اقتصـادی١٢میلیارد ۶٠٠ میلیـون ریال برداشت و تولیـد و به بازارھـای داخلی کشور عرضه شود.

مھنـدس فیلی گفت : ٢٠ درصد خیار تولیدی این شھرسـتان به مصرف داخل استان و ٨٠ درصد آن به اغلب استان ھای کشور از جمله  بازار میوه و تره بارتھران حمل و صادر می شود.

 ایشـان با اشاره به اینکه ٢١٠ نفربھره بردار کشـاورز به صـورت مسـتقیم و غیر مسـتقیم در کشت و تولیـد این محصول مشغول فعالیت ھستند گفت: آبیاری این محصول با استفاده از سیستم آبیاری به روش نوار تیپ انجام می گیرد.

وی افزود : بـه اسـتثنای سـطح زیر کشـت این محصـول به روش آبیـاری نـوار تیپ، ٩۵٠ ھکتار دیگر سـطح زیر کشـت محصول خیار در این شھرستان وجود دارد.

فیلی خاطر نشان کرد : کار برداشت این محصول از نیمه اول مھر ماه آغاز و تا پایان آبان ماه ادامه دارد.

لازم به ذکر است: شھرستان دره شھر با تولید سالیانه بیش از100/000ھزار تُن خیار از قطب ھای مھم تولید خیار به شمارمی رود.

 

انتهای پیام

دیدگاه تان را بنویسید