Iranian Agriculture News Agency

برداشت ذرت علوفه‌ای از مزارع شھرستان دره شھر آغاز شد.

آغاز برداشت ذرت علوفه‌ای  در شهرستان دره شهر

به گزارش خبرنگار ایانا در ایلام، طیار فیلی مـدیر جھـادکشـاورزی شھرســتان دره‌شــھر گفــت: عملیــات برداشـت ذرت علــوفه‌ای از ســطح ٧٠ھکتـارازمزارع ذرت این شھرسـتان آغاز شـده، که پیش بینی می‌شود از این میزان سـطح زیر کشت ٢٢۴٠ تُن ذرت علوفه‌ای به ارزش اقتصـادی٣ میلیارد و ۵٨۴ میلیون ریال تولیـد و در بازارھای داخلی واسـتانھای ھمجوار به فروش رسد.

فیلی ادامه داد: با توجه به وجود دامداریھای مسـتعد دام سـبک وسنگین، گاوداریھای شیری، پرواربندی‌ھای صنعتی و نیمه صـنعتی در این شھرسـتان، ذرت علوفه‌ای می‌تواند نقش مھمی در تأمین خوراک دام و افزایش تولید گوشت قرمز و شیر ایفاء کند.

وی بـا اشاره به اینکه محصول برداشت شـده ذرت علوفه‌ای برای صـنعت دامپروری مورد مصـرف قرار می‌گیرد بیان کرد: تعداد ٣ دستگاه چاپرکار برداشت مکانیزه این محصول را انجام می‌دھند.

فیلی گفت: برداشت ذرت علوفه‌ای از نیمه اول مھرماه آغاز و تا پایان مھر ماه ادامه دارد.

انتهای پیام

دیدگاه تان را بنویسید