Iranian Agriculture News Agency

مدیر جھادکشاورزی دره‌شـھر گفت: در سـال زراعی جـاری مقدار 240 هکتار از مزارع این شهرستان زیرکشت لوبیا رفته که از این مقدار۴٠ ھکتـار آن به سیستم آبیاری میکرو نوار تیپ مجهز شده است.

اجرای ۴٠ ھکتار ازمزارع لوبیا دره‌شھربه سیستم آبیاری نوارتیپ

طیار فیلی در گفتگو با خبرنگار ایانا، گفت: ارقام کشت شده لوبیا را، لوبیا قرمز، چشم بُلبلی، چیتی، سفید و قرمز ریزآشی عنوان کرد و گفت: امسال به منظورصرفه‌جویی در مصرف آب ۴٠ ھکتار از اراضـی زیرکشت لوبیا به سیستم آبیاری میکرو واستفاده از روش نوارتیپ تجھیز شده، که با اجرای اینگونه روش آبیاری در مقایسه با روش سنتی وغرقابی راندمان مصرف آب در کشاورزی به میزان قابل توجھی افزایش وعملکرد تولید محصول با حدود ٢ برابر افزایش می‌یابد.

وی از جمله مزایـای سیسـتم آبیـاری میکرو به روش نوار تیپ را کـاھش ھزینه‌ھـای تولیـد، کنترل علف‌ھای ھرز و کاھش مصـرف کودھای شـیمیایی عنوان کرد و گفت: لوبیا یکی از مقوی‌ترین حبوبات بوده که دارای بیشترین پروتئین و ویتامین‌ھای D , C , B   است.

انتهای پیام

دیدگاه تان را بنویسید