Iranian Agriculture News Agency

مقابله با بحران کم آبی؛

مدیر آب و خاک و امور فنی و مهندسی سازمان جهاد کشاورزی استان اردبیل گفت: آب مورد نیاز برای بخش زراعت حدود 1/2 میلیارد متر مکعب و برای بخش باغات 250 میلیون متر مکعب است.

 در گرو اجرای سیستم های نوین آبیاری ، اصلاح الگوی مصرف آب کشاورزی و رعایت اصلاح الگوی کشت .

 به گزارش خبرنگار ایانا در استان اردبیل، شهروز ملاطفی نیا مدیر آب و خاک و امور فنی و مهندسی سازمان جهاد کشاورزی استان اردبیل در بازدید از عملیات اجرایی سیستم های نوین آبیاری تحت فشار در دشت اردبیل با علام این خبر افزود: میزان اراضی کشاورزی استان 256 هزار هکتار که از این مقدار 220 هزار هکتار زراعت و 36 هزار هکتار را باغات تشکیل می دهند .

وی ادامه داد : میزان آب تجدید پذیر استان 4/2 میلیارد متر مکعب است که از این مقدار سهم بخش کشاورزی 8/1 میلیارد متر مکعب بوده که کشاورزان زحمتکش به لحاظ محدود بودن منابع آب تجدید شونده در مصرف آن نهایت دقت را داشته باشند که در این راستا سازمان در حوزه زراعت با جدیت هرچه تمامتر اجرای طرح اصلاح الگوی کشت را در دست اقدام دارد و در این مهم نیز همکاریهای شایسته کشاورزان بسیار مهم است.

وی افزود: آب مورد نیاز برای بخش زراعت حدود 1/2 میلیارد متر مکعب و برای بخش باغات 250 میلیون متر مکعب است.

ملاطفی نیا افزود: از میزان 35/2 میلیارد متر مکعب آب مورد نیاز بخش کشاورزی، آب تحویلی بخش کشاورزی 8/1 میلیارد متر مکعب است که کف  میزان کم آبیاری استان 550 میلیون متر مکعب است.

مدیر آب و خاک و امور فنی و مهندسی  سازمان جهاد کشاورزی استان افزود: از کل اراضی زراعی استان  حدود 40 هزار هکتار معادل 18 درصد مجهز به سامانه های نوین آبیاری گردیده است، که از این  میزان حدود 160 میلیون مترمکعب صرفه جویی مصرف آب بصورت سالانه اتفاق می افتد.

وی ادامه داد : از کل اراضی باغی حدود 4100 هکتار معادل 4/11 درصد مجهز به سامانه های نوین آبیاری گردیده است که از این بابت  حدود 2/8 میلیون مترمکعب صرفه جویی مصرف آب بصورت سالانه صورت می گیرد .

وی افزود: کلیه عملیات اجرا شده در سامانه های نوین آبیاری برای کاهش کم آبیاری  عملیاتی شده  در اراضی زراعی برای رسیدن به بیشترین عملکرد در واحد سطح است.

وی در آخر سخنان خود گفت : بحران خشکسالی و کمبود آب یک واقعیت است و ضرورت دارد کشاورزان حتما طبق توصیه های فنی کارشناسان اقدام به کشت کنند تا هم به محصول مو رد نظر خود دسترسی و هم برای مقابله با بحران کم آبی از تحمیل خسارات جبران ناپذیر اقتصادی و معیشتی جلوگیری شود .  

 

 

انتهای پیام

دیدگاه تان را بنویسید