Iranian Agriculture News Agency

یک روز خوب

با شناختی که از تیم ایران و غیرت ایرانی بود مطمئنا آسیا خیالش راحت بود از آبروی خود . چرا که روحیه قدرتمند ایرانیان همواره در روزهای سخت گره گشا بوده است . تیم ایران نشان داد تیم آماده ای است و اگر بر ترس خود که ناشی از عدم بازی های تدارکاتی بزرگ بود غلبه کند بسیاری از معادله ها را بر هم خواهد زد . اما در آن روی سکه چیز دیگری بود .عربستان مایه شرم و شرمندگی آسیا بود. تیمی بسیار ضعیف که نشان داد فقط دلار و دارد و اعمال نسنجیده . تیمی از آسیا که خیلی ضعیف و بد بازی کرد و شکست سنگینی خورد . در واقع می توان امروز گفت ما با یک نتیجه خوب آبروی فوتبال آسیا را خریدیم و باخت عربستان را جبران کردیم.

عربستان مایه ی شرم و ایران افتخار آسیا

با شناختی که از تیم ایران و غیرت ایرانی بود مطمئنا آسیا خیالش راحت بود از آبروی خود . چرا که روحیه قدرتمند ایرانیان همواره در روزهای سخت گره گشا بوده است . تیم ایران نشان داد تیم آماده ای است و اگر بر ترس خود که ناشی از عدم بازی های تدارکاتی بزرگ بود غلبه کند بسیاری از معادله ها را بر هم خواهد زد . اما در آن روی سکه چیز دیگری بود .عربستان مایه شرم و شرمندگی آسیا بود. تیمی بسیار ضعیف که نشان داد فقط دلار و دارد و اعمال نسنجیده . تیمی از آسیا که خیلی ضعیف و بد بازی کرد و شکست سنگینی خورد . در واقع می توان امروز گفت ما با یک نتیجه خوب آبروی فوتبال آسیا را خریدیم و باخت عربستان را جبران کردیم.

 

انتهای پیام

دیدگاه تان را بنویسید