Iranian Agriculture News Agency

همزمان با برگزاری شصت‌ودومین کمیسیون وضعیت زنان بررسی می‌شود

شصت‌ودومین کمیسیون وضعیت زنان (CSW)، قرار است مارس 2018، برگزار شود، که بار دیگر توجه ویژه‌ای به چالش‌ها و فرصت‌های زنان و دختران روستایی خواهد داشت.

چالش‌ها و فرصت‌های زنان و دختران روستایی

شصت‌ودومین کمیسیون وضعیت زنان ( CSW ) (1) ، قرار است مارس 2018، برگزار شود، که بار دیگر توجه ویژه‌ای به چالش‌ها و فرصت‌های زنان و دختران روستایی خواهد داشت.

به گزارش ایانا از سایت " empowerwomen "، همچنین در بحث آنلاین (2) ، که به رهبری فائو به همراه صندوق بین‌المللی توسعه کشاورزی، بخش زنان سازمان ملل متحد ( UN Women ) و برنامه جهان تغییر معیشت روستاییی غذا، انجام شد، از افراد (سازمان‌ها) خواسته شد تا نسبت به انعکاس مواردی همچون معیشت جنسیتی روستایی و به اشتراک گذاشتن اطلاعات، دیدگاه‌ها و تجربیات در آماده‌سازی CSW62 همکاری کنند.

این در حالی است که هدف اصلی، برجسته کردن شکاف‌های بحرانی و حوزه های اولویتی برای تسریع بخشیدن تغییر جنسیت برای زنان روستایی است. همچنین بحث روی سه پرسش اصلی تمرکز خواهد داشت (که در بخش پایانی گزارش آورده شده است)

بر اساس پلتفرم پکن از سال 1995، نیازها و اولویت های زنان روستایی با توجه به برنامه های توسعه ای، پیشرفت قابل توجهی داشته است، به طوری که بسیاری از زنان توانسته اند به بازارها، اطلاعات، خدمات مالی، مشارکت بیشتر با بخش خصوصی، توسعه مهارت ها، فناوری ها برای صرفه جویی در کار و انتقال پول دسترسی پیدا کنند.

همچنین برخی از آن ها در زمینه کارآفرینی، هدایت جامعه و احترام بیشتر از سوی خانواده به موفقیت هایی دست یافته اند. باید اشاره کرد که زنان نقش مهمی در زنجیره ارزش غذایی و کشاورزی، امنیت غذایی، تغذیه و مدیریت منابع طبیعی دارند.

با این وجود، زندگی بسیاری از زنان روستایی بدون تغییر باقی مانده است. به طوری که زنان باید ساعت ها کار کنند در حالی که علاوه بر کارهای کشاورزی پرداختی، کارهای خانه را نیز باید انجام دهند و فرصت های توانمند سازی آن‌ها با محدودیت روی زمین و عدم توانایی در زمینه اعتبارات (وام) محدود می‌شود.

همچنین زنان روستایی اغلب از فناوری های پیشرفته بی بهره هستند و در معرض خطر تغییرات اقلیمی و ضایعات قابل توجه پس از برداشت قرار دارند. در عین حال زندگی آن ها به علت رشد سریع جمعیت در جوامع بشری، مهاجرت جوانان، جمعیت روستایی سالمند و منابع طبیعی تخریب شده به چالش کشیده شده است.

رویکردهای تحول جنسیتی

برای رسیدن به اهداف دستور کار توسعه پایدار 2030 (3) ، نیاز به تغییر تحول در کشورها و در همه سطوح است. به رسمیت شناختن روش های استاندارد برای رسیدگی به نابرابری های جنسیتی اغلب کافی نیست. بسیاری از ابتکارات جنسیتی برای تقویت زنان به لحاظ اقتصادی، حصول اطمینان از دستیابی به منابع (نهاده ها)، مشاوره فنی و دسترسی به بازارها و مشارکت در نهادهای تصمیم گیری و نهادهای روستایی است که باعث افزایش بهره وری کوتاه مدت می شود.

به گزارش ایانا از سایت "امپاور وومن"، با این حال، برای لذت بردن از مزایای پایدار درازمدت، زنان نه تنها می خواهند کار مولد و حق در نحوه مصرف درآمدشان داشته باشند. بلکه می خواهند کیفیت زندگی خود را بهبود بخشند و زمان صرف شده برای کار های خانه را کاهش دهند و از خشونت های جنسیتی رهایی یابند.

برای دستیابی به مزایای پایدار برای بهبود کیفیت زندگی زنان روستایی و خانواده هایشان باید اقدامات بیشتر انجام شود که این امر مستلزم حل نشانه های نابرابری جنسیتی مانند دسترسی نابرابر به منابع و منافع، علل اساسی ریشه ای در هنجارها و رفتارهای جنسیتی، روابط قدرت ها و نهادهای اجتماعی است.

اما سه پرسش دارای اهمیت به شرح زیر هستند:

پرسش 1: امروز، زنان و دختران روستایی با چه چالش های اصلی رو به رو هستند؟

- زمینه های معیشت روستایی در طول 20 سال گذشته به طور قابل توجهی تغییر کرده است به طوری که پیامدهای قابل توجهی برای زنان روستایی به همراه داشته است. آیا درک ما از چالش های زنان و دختران روستایی به روز شده است؟

- چگونه نیازها و اولویت های زنان روستایی بر اساس سن، تحصیلات، خانوار، منابع و زمینه های فرهنگی می‌تواند متفاوت باشد؟

- چگونه بعضی از زنان روستایی موفق به پیشرفت و تبدیل شدن به کارآفرینان موفق می شوند، در حالی که دیگران با ناامنی غذایی و فقر مواجه هستند؟


پرسش 2: آیا ما از رویکردها و سیاست های مناسب برای پر کردن شکاف جنسیتی استفاده می کنیم؟

- بیشتر کشورها ابزارهای بین المللی و منطقه ای را برای حمایت و تقویت حقوق زنان تصویب کرده اند. با این حال، در بسیاری از کشورها شکاف میان چارچوب سیاست در رابطه با جنسیت و آنچه که در واقع تحقق می یابند، به چشم می خورد، که شامل عدم وجود ملاحظات جنسیتی در چارچوب ها ی سیاست‌هایی همچون امنیت غذایی و تغذیه می‌شود.

- چرا متقاعد ساختن بخش خصوصی به مشارکت زنان روستایی به عنوان بازیگران اقتصادی به رغم شواهدی که نشان می دهد که می تواند نتایج سودآور داشته باشد، چالش برانگیز است؟

- با نزدیک شدن به سال 2020، فرصت های اقتصادی در حال ظهور برای زنان روستایی چیست؟ آیا پتانسیل برنامه های توسعه کنونی، مجموعه مهارت های مناسب برای زنان و دختران روستایی را افزایش می دهد؟ چگونه می توانیم مهارت ها و روش ها(دانش) آن ها را به روز کنیم؟


پرسش 3: چگونه می توان بهترین نتایج تحول جنسیتی را به دست آورد؟

- برای تقویت مشارکت و سلامت زنان در خانواده و جامعه چه کاری باید انجام داد؟ بسیاری از ابتکارات با تمرکز بر روی توانمند سازی زنان در نقش مولد و به عنوان تولید کننده و در گروه های اجتماعی انجام می شود. در حالی که این امر لزوما به بهبود کیفیت زندگی نمی انجامد.

- آیا توجه کافی بر روی مردان و پسران در زمینه رفتار مثبت با زنان انجام شده است؟ آیا آن ها ارتباط بین نقش های جنسیتی و نابرابری ها و تاثیر آن ها بر بهره وری و رفاه خانواده هایشان را درک می کنند؟ آیا نیازهای آن ها(زنان) نادیده گرفته می شود و منجر به حاشیه کشاندن و انزوا در توسعه خانوار می‌شود؟

- چه روش هایی برای رفع نگرانی های جنسیتی ریشه دار، روابط قدرت و نهادهای اجتماعی وجود دارد؟

ترجمه: فرحناز سپهری

پی نوشت:

1- Commission on the Status of Women (CSW)

2- E-Discussions : تبادل آنلاین در میان اعضای یک گروه، به صورت نوشته (متن)،

است که در مورد مسائل مهم مربوط به پروژه های در حال انجام، ابتکارات، یا موضوعات توسعه ای بحث شود. همچنین E-Discussions برای بهبود مسایل و غلبه بر چالش ها در یک منطقه، برای آماده سازی اسناد و مدارک و یا برای کمک به برنامه ریزی رویدادها استفاده می شود.

3- 2030 Agenda for Sustainable Development

انتهای پیام

دیدگاه تان را بنویسید